Helse- og omsorgsdepartementet

Forsiden - Ansvarlig Departement - Helse- og omsorgsdepartementet
Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn

EØS-notat offentliggjort 22.6.2019

Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2019

Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2019

Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019

Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak angående utpeking av kontrollsteder og krav til grensekontrollsteder

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2019

Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.6.2019

Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser

Norsk forskrift kunngjort 19.6.2019

Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: utfyllende bestemmelser om brudd på regelverket

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.6.2019

Plastforordningen om kontakt med matvarer: retting av fransk språkversjon

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2019

Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer

EØS-notat offentliggjort 20.6.2019

Sider

Abonner på Helse- og omsorgsdepartementet