Europalov - uke 11/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 112014 - Europalov - uke 11/2014

UKE 11/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.-16.03.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014.
Europaparlamentets plenumsforsamling bekreftet 12. mars 2014 et kompromiss med Rådet fra desember 2013 om Kommisjonens direktivforslag om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Blant foreslåtte tiltak er etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. Kompromisset må formelt også godkjennes av Rådet før det kan publiseres i EU-tidende.

- Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Omtale publisert av Utenriksdepartementet 10.03.2014.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 27. februar 2014 fram til en felles enighet om Kommisjonens forslag til et håndhevingsdirektiv som skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendingsdirektivet. Kompromisset må formelt godkjennes i de to EU-institusjonene før det kan publiseres og tre i kraft. Utenriksdepartementet omtalte kompromisset 10. mars 2014.

- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 12.03.2014
Arbeids- og sosialpolitikk: fri bevegelighet for arbeidstakere (EØS-avtalens vedlegg 5)
- Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014

ENERGI
Godkjenning av et konformitetsskjema om bærekraftig biobrensel for "Gafta Trade Assurance Scheme" - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 06.03.2014
- Energimerking av energirelaterte produkter på internett - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.03.2014
- Lavspenningsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.03.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014 (kompromiss med Rådet)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til egenkapital - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for "credit valuation adjustment risk" - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser) - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 13.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for særlig risiko - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av "non-delta risks" for opsjoner - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
- Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014

Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om publisering av tillegg til prospekter - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.03.2014

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014.
Europaparlamentetet ferdigstilte 12. mars 2014 sin 1. gangsbehandling av Kommisjonens forslag til revisjon av EUs pakkereisedirektiv. Forslaget tar sikte på å klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. Norge, Island og Liechtenstein oversendte 26. februar 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar om saken til EU-institusjonene.

- Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.03.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- Fellesforetaket Shift2Rail under EUs forskningsprogram Horisont 2020 - Politisk enighet i Rådet 14.03.2014
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014 (kompromiss med Rådet)
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014 (kompromiss med Rådet)
- Henstilling om kvalitetsrammeverk for traineeperioden - Rådsvedtak 10.03.2014

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 14.03.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 14. mars 2014 et kompromiss inngått med Europaparlamentet om Kommisjonens forslag til revisjon av EUs tobakksdirektiv. Stortingets EU/EØS-nytt publiserte en omtale av EU-vedtakets konsekvenser for salg av snus. Etter at direktivet er blitt publisert i EU-tidende, vil medlemslandene ha to år på å gjennomføre de nye bestemmelsene i nasjonal rett.

- EU-programmet for helse og vekst 2014-2020 - Rådets 1. gangsbehandling 11.03.2014 (endelig vedtak).
Rådet godkjente 11. mars 2014 forordningen som etablerer EU-programmet for helse og vekst 2014-2020. Programbudsjettet er fastsatt til 449.4 millioner euro for hele perioden. Europaparlamentet har gjort lignende vedtak, og forordningen vil dermed bli publisert i EU-tidende med det første. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet og tar sikte på formell tilknytning til det nye programmet før sommeren 2014.

- Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 13.03.2014
- Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.03.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014.
Europaparlamentet ferdigstilt 12. mars 2014 sin 1. gangsbehandling av Kommisjonens forslag til personvernforordning (dette faktaarket) og direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. De to forslagene ble lagt fram i januar 2012 sammen med en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern.

- R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.03.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets bekreftet plenumsforsamling bekreftet 13. mars 2014 et kompromiss med Rådet om Kommisjonens direktivforslag. Partene er blant annet enige om at man i fremtiden skal kunne benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner som bringes i omsetning. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.

Utpeking av administrator for toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 13.03.2014
- Tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.03.2014
- Retningslinjer for transeuropeiske telenettverk - Rådets 1. gangsbehandling 11.03.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Visumfrihet for Moldova - Rådets 1. gangsbehandling 14.03.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Personvern knyttet til politisamarbeid og rettslig samarbeid - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer - Retningslinjer for statsstøtte vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 12.03.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 14.03.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.03.2014
- Import fra Kina av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.03.2014
- Import av visse produkter av animalsk opphav: oppheving av lister over godkjente foretak i tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 06.02.2014
- Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 06.02.2014

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014

Plantesanitære forhold
- Såvareforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014 (forkastet Kommisjonens forslag)

Næringsmidler
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.03.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.03.2014
Sertifikatordning for import av spirer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.03.2014
- Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om definisjonen av industrielt fremstilte nanomaterialer - Resolusjon med innsigelser mot forordningen vedtatt av Europaparlamentet 12.02.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.03.2014
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.03.2014

MILJØ
- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 10.03.2014 (endelig vedtak).
Rådet bekreftet 10. mars 2014 et kompromiss med Europaparlamentet om nye EU-regler som fastsetter det maksimale gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler biler til 95g/km i 2020. Det nye regelverket vil nå bli publisert i EU-tidende.

- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenumsforsamling bekreftet 12. mars 2014 et kompromiss med Rådet fra desember 2013 om Kommisjonens forslag til endring av miljøvirkningsdirektivet. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn. Også Rådet må formelt godkjenne kompromisset før direktivet kan publiseres i EU-tidende.

Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp:endringsbestemmelser om hyppighet av analyser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.03.2014
- Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014 (kompromiss med Rådet)
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.03.2014
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.03.2014
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.03.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - Norsk forskrift kunngjort 14.03.2014
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 11.03.2014
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 11.03.2014
Biocidforordningen: utfyllende bestemmelser om fornyinger som krever gjensidig godkjenning - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.03.2014
- Bruk av biocidprodukter som inneholder bromadiolon: avvisning av forbud i Tyskland - Kommisjonens gjennomføringsbeslutning publisert i EU-tidende 13.03.2014
- Bruk av zineb i biocidholde produkter - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014
- Godkjenning av decansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014
- Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014
- Godkjenning av octansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014
- Godkjenning av S-methopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014
- Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014
Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.03.2014
Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.02.2014
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.03.2014
Godkjenning av flubendiamid som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 03.03.2014
Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 07.03.2014
Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.03.2014
Godkjenning av chitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.03.2014
Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.02.2014
Godkjenning av acequinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 28.02.2014
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - Rådets 1. gangsbehandling 10.03.2014 (endelig vedtak)

OFFENTLIGE INNKJØP
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014 (kompromiss med Rådet)

SELSKAPSRETT
EU-anbefalinger om håndtering av konkurser og insolvens - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.03.2014

STATISTIKK
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
- Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- EUs fjerde jernbanepakke - Omtale av norsk innspill publisert av Norges EU-delegasjon 14.03.2014.
I kjølvannet av en norsk høringsrunde sendte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 5. mars 2014 brev til det greske EU-formannskapet(Rådet) med innspill til behandlingen av den såkalte fjerde jernbanepakke som Kommisjonen la fram i januar 2013. Pakken inneholder forslag om blant annet full liberalisering av innenlandspassajertrafikk og en rekke tiltak knyttet til jernbanesikkerhet og samtrafikkevnen over landegrensene. Kommisjonens meddelelse om jernbanepakken og seks konkrete forslag til direktiver og forordninger behandles nå i Europaparlamentet og Rådet.

- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet bekreftet 11. mars 2014 et kompromiss med Rådet om den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. Etter tilsvarende bekreftelse fra Rådets side kan det nye regelverket publiseres i EU-tidende.

- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-kommentar oversendt til EU-siden 10.03.2014.
Norge, Island og Liechtenstein sendte 10. mars 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-siden om Kommisjonens forslag til endringer av EUs vekt- og dimensjonsdirektiv for motorvogner. Endringene tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. Kommisjonen foreslår blant å tillate avrundede førerkabiner og bruk av aerodynamiske finner bak på vogntogene. I forslaget til direktiv er det også innarbeidet retningslinjer for bruk av såkalte modulvogntog som EU-landene selv kan velge om de vil tillate. Videre foreslås det endringsbestemmelser om installering av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy, og om kobling av vektdata til ferdsskriverne for å hindre overvekt og skade på veiene. Kommisjonsforslaget er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Et førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling ble lagt fram av saksordføreren 16. oktober 2013.

- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014
- Veikantkontrollforordningen: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.03.2014
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 13.03.2014
- Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.03.2014
- Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - Rådets foreløpige holdning 14.03.2014
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 11.03.2014
- Fellesforetaket Shift2Rail under EUs forskningsprogram Horisont 2020 - Politisk enighet i Rådet 14.03.2014
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - Rådets 1. gangsbehandling 14.03.2014 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak)
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.03.2014
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014
- Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.03.2014
- Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2015-2019 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.03.2014

Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.03.2014

VARER
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste - EØS-notat offentliggjort 12.03.2014