Europalov - uke 12/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 122010 - Europalov - uke 12/2010

UKE 12/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.-28.3.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidstidsdirektivet: konsultasjon om direktivets fremtid - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen av 24.3.2010
Kvinner i ledende stillinger - Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.3.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Kapitaldekningsdirektivet: krav til investeringsselskapers og kredittinstitutters kapitalgrunnlag - Høring igangsatt av Finansdepartementet 26.3.2010
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Høring igangsatt av Finansdepartementet 26.3.2010

HELSE
° Forlengelse av midlertidig bestemmelser om bruk av visse hårfargemidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.3.2010
° Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2010
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Endringsbestemmelser for innehavere av Schengen-visum for langvarig opphold - Rådets 1. gangsbehandling 22.3.2010 (endelig vedtak; bekreftelse av enighet med EP)

MATTRYGGHET
Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2010
Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2010
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.3.2010
Markedsføring og anvendelse av dyrefôr: utarbeiding av liste over fôrvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2010
° Grenseverdier for okratoksin i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.3.2010
° Grenseverdier for aflatoksiner i visse matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.3.2010
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for merking av alkoholholdige drikkevarer og fargestoffer i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2010
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 23.3.2010

SELSKAPSRETT
° Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper - Stortingsproposisjon lagt fram av Regjeringen 26.3.2010
Åpen konsultasjon om europeiske samvirkeforetak - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.3.2010
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2010
International Financial Reporting Standard (IFRS) 2: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.3.2010
° Registre over lisenser og supplerende sertifikater til lokomotivførere - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2010
° Gjennomføringsbestemmelser om lokomotivførerlisenser og -sertifikater - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.3.2010