Europalov - uke 12/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 122014 - Europalov - uke 12/2014

UKE 12/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.-23.03.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 18.03.2014
- Svangerskapsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.03.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Kompromiss inngått mellom Europaparlamentet og Rådet 20.03.2014.
Representanter for Rådet og Europaparlamentet kom 20. mars 2014 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Direktivforslaget, som ble lagt fram i mai 2013, tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. EFTA/EØS-landene oversendte i oktober 2013 en felles kommentar til Europaparlamentet om Kommisjonens forslag.

- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2014.
En forordning som forlenger bankenes frist for overgang til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, inkludert fullføring av overgangen til SEPA (Single Euro Payments Area), ble publisert i EU-tidende 20. mars 2014. SEPA Direct Debit er en felles europeisk betalingsløsning for direkte debitering i euro og vil erstatte lokale betalingsløsninger som f.eks avtalegiro og autogiro de kommende årene. Overgangen har tatt mer tid enn forutsatt og Kommisjonen har derfor foreslått å forlenge fristen med seks måneder til 1. august 2014.

- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.03.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014

FORBRUKERVERN
- EUs forbrukerprogram 2014-2020 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2014.
Forordningen som etablerer EUs forbrukerprogram for 2014-2020, ble publisert i EU-tidende 20. mars 2014. Programmet har et budsjett på 200 millioner euro og inneholder konkrete mål og elleve tiltak som skal bidra til gjennomføring av den EUs strategi for forbrukerpolitikk. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet og tar sikte på formell tilknytning til det nye programmet i løpet av våren 2014.

- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014.
EFTA/EØS-landene oversendte 17. mars 2014 et utkast til EØS-komitenbeslutning til EUs utenrikstjeneste om innlemmelse i EØS-avtalen av pasientrettighetsdirektivet. Direktivet, som omhandler helsetjenester over landegrensene, ble vedtatt i 2011 og skal allerede ha blitt gjennomført i EU-landenes nasjonale lovgivning.

Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering 2014 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.03.2014
- Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Australia som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.03.2014.
EU-tidende publiserte 20. mars 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

- Beskyttelsesdirektivet: vernetid for opphavsrett - Lovproposisjon fremmet av Kulturdepartementet 21.03.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Tiltak for det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon - Komitebehandling i Europaparlamentet 18.03.2014.
Europaparlamentets industrikomite voterte 18. mars 2014 over Kommisjonens forslag til reform av det europeiske indre marked for elektronisk kommunikasjon. Blant konkrete tiltak som foreslås er fjerning av roaminggebyrer og gebyrer for internasjonale oppkall innenfor Europa, sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling. Forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre marked for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. En EFTA/EØS-kommentar om forslaget ble oversendt EU-institusjonene 4. november 2013.

- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014.
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som ble etablert på Kreta i 2004 (norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen fra 2006), skal sikre et høyt IKT-sikkerhetsnivå og utvikle en sikkerhetskultur i EU. En revidert ENISA-forordning ble publisert i EU-tidende 18. juni 2013. EØS/EFTA-landene sendte 17. mars 2014 utkast til EØS-komitebeslutning til EUs utenrikstjeneste.

- Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.03.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.03.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Veterinærkontroll av levende dyr importert fra tredjeland: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.03.2014
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om infeksiøs lakseanemi - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: korrigering av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.03.2014
- Helsesertifikater knyttet til skrapesyke for handel og import av embroyer fra sauer og geiter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 04.03.2014
Godkjenning av Litauen som offisielt fri for brucellose - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 04.03.2014
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Tiltak mot klassisk svinepest i visse EU-medlemsland - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Irland og Ungarn: endringsbestemmelser for Danmark og Irland - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av laboratorium i USA for kontroll av rabiesvaksiner - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Import av visse produkter av animalsk opphav: oppheving av lister over godkjente foretak i tredjeland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.03.2014

Fôrvarer
- Endringsbestemmelser om visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av visse preparater av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av L-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Tilbaktrekning fra markedet av visse koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til kalver, kje, katter og hunder - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014.
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver for oppdrett - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014.
- Godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff til storfe for slakting - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014.
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- Godkjenning av bentonitt som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- Godkjenning av et preparat av Coriobacteriaceae-familien som fôrtilsetningsstoff til griser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- Godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, gris og fjørfe - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014.
- Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser og -kalkuner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- Godkjenning av L-cystin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt 20.03.2014
- Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endring av navn på produsent - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- T-2- og HT-2-toksin i fôrblandinger til katter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 20.03.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og oppfôringssvin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.03.2014
- Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.03.2014

Plantesanitære forhold
- Omsetning av frøblandinger av fôrvekster til bruk for bevaring av naturmiljøet - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.03.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornslag som forårsaker allergi eller intoleranse - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Kosttilskuddsdirektivet og berikingsforordningen: endringsbestemmer for visse kromforbindelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.03.2014. EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 19.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.03.2014
- Kartlegging av innholdet av akrylamidnivåer i mat - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014

Veterinærmedisin
- Veterinærmedisiner for behandling av dyr av hestefamilien - Norsk forskrift kunngjort 21.03.2014
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet neomycin - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet mangankarbonat - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014

MILJØ
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2014.
En EU-forordning med nye grenseverdier for CO2-utslipp fra varebiler ble publisert i EU-tidende 20. mars 2014. For nye kjøretøy som selges skal utslippene reduseres innen 2020 fra dagens maksimumsnivå på 203 g/km til 147 g/km. De nye grenseverdiene gjelder for varebiler inntil 2.6 tonn uten last og 3.5 tonn med full last.

- Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014.
EFTA/EØS-landene oversendte 17. mars 2014 utkast til EØS-komitebeslutning til EUs utenrikstjeneste om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler (dette faktaarket) og en rekke tilknyttede rettsakter. Direktivet er en del av en regelverkspakke fra EU på plantevernmidler. Pakken inneholder i tillegg til dette direktivet en forordning om markedsføring av plantevernmidler, en forordning om statistikk for plantevernmidler og et direktiv om sprøytemiddelmaskiner.

- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Komitebehandling i Europaparlamentet 19.03.2014
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komite (representanter for medlemslandene) 18.03.2014
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om dyreforsøk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.03.2014
- Godkjenning av thiencarbazone som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av valifenalate som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av amisulbrom som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av 1,4-dimethylnaphthalene som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av spinetoram som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Forlenget godkjenning av kobberforbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Forlenget godkjenning s-abscisinsyre som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Vilkår for bruk av ekstrakt fra tetre som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Vilkår for bruk av nellikolje som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av pyridalyl som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Forbud mot bruk av kaliumjodid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Forbud mot bruk av kaliumthiocyanate som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
- Godkjenning av L-askorbinsyre (C-vitamin) som virksomt stoff i plantevernmiddler - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
Godkjenning av 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.03.2014
Godkjenning av transfluthrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.03.2014
Godkjenning av syntetisk amorf silikondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.03.2014
Godkjenning av cyproconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.02.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse kondensatorer til bruk i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - Kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder - Kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer - Kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kvikksølv i visse industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - Kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse industrielle overvåkings- og kontrollsystemer - Kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i mikrokanalplater (MCP) - Kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i "stacked die elements" - Kommisjonsdelegert direktiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.03.2014
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.03.2014
Godkjenning av laurinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.03.2014
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.03.2014
- Godkjenning av Trichoderma atroviride som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av penflufen som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Vilkår for bruk av clethodim som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Vilkår for bruk av triflusulfuron som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Vilkår for bruk av metazachlor som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Forlenget godkjenning av det virksomme stoffet Aureobasidium pullulans i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene ametoctradin og dinatrium phosphonat i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av metam som aktivt stoff i plantevernmiddler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Vilkår for bruk av blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvartssand som virksomme stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Vilkår for bruk av aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescine) som virksomme stoffer i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Avslag på godkjenning av diphenylamine som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Vilkår for bruk av jernsulfat og midler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av isopyrazam som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 18.10.2013
- Godkjenning av phosphane som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av zucchini yellow mosaic virus som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Trichoderma asperellum (stamme T34) som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet didecyldimethylammonium-klorid i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av ametoctradin som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Utvidet anvendelse av det virksomme stoffet fluazifop-P i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av maltodextrin som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av bixafen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av halosulfuron-methyl som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Bacillus firmus I-1582 som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Candida oleophila stamme O som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av spiromesifen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av thymol som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av geraniol som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet bitertanol i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av sedaxane som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Aureobasidium pullulans som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av emamectin som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av Pseudomonas sp. slekt DSMZ 13134 som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av dinatriumphosphonat som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av pyriofenone som aktivt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av bifenthrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av fluxapyroxad som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av fenpyrazamin som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffene aluminium-ammoniumsulfat, fett-destillasjonsrester, repellenter med lukten av dyr eller planter, fiskeolje og urea i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Vilkår for bruk av de virksomme stoffenedenathonium benzoat, metylnonylketon, planteoljer og peppermynteolje i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av mandipropamid som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av eugenol som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av fluopyram som virksomt stoff i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av benalaxyl-M som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av pyroxsulam som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av spirotetramat som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av tembotrion som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av penthiopyrad som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Godkjenning av natriumsølvthiosulfat som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014 2.15)
- Godkjenning av klorantraniliprol som virksomt stoff i plantevernmiddel - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014

NÆRINGSPOLITIKK
- EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - EØS-notat offentliggjort 20.03.2014

STATISTIKK
- Statistikk om plantevernmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser om innrapporteringsformat - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2011) - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Statistikk over europeisk befolkningsstatistikk - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2012) - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013 - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014
Statistikk om plantevernmidler: gjennomføringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014

TJENESTER
- Tjenestedirektivet: endringsbestemmelser om elektroniske signaturer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.03.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.5.2014.
EØS-komiteens beslutttet 3. mai 2013 med norsk forbehold å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv som innfører forenklede meldeformaliteter for skip som ankommer til eller avgår fra havner i EU/EØS. Norge meddelte 17. mars 2014 at nødvendige konstitusjonelle prosedyrer var fullført. EØS-komitebeslutningen trer dermed i kraft 1. mai 2014. Direktivet medfører at informasjon om det enkelte fartøy vil være lettere tilgjengelig for relevante parter. Fiskeri- og kystdepartementet skriver i et EØS-notat om direktivet at det er grunn til å tro at gevinsten ved denne forenklingen vil være betydelig og at det vil være et bidrag til å legge til rette for sjøtransport i konkurranse med landbasert transport.

- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 20.03.2014
- Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.03.2014
- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Kompromiss inngått mellom Europaparlamentet og Rådet 20.03.2014
EU-høring om opplysninger om klimautslipp ved gods- og passasjertransport - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.03.2014
- Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - EØS-notat offentliggjort 21.03.2014
Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsdelegert forordning publisert i EU-tidende 19.03.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bruk av spordeteksjon av eksplosiver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.03.2014
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser om midler til å vurdere luftdyktighetsstatus av et produkt og dets komponenter - EØS-notat offentliggjort 18.03.2014

VARER
- Sikkerhetskrav til europeiske standarder for visse barnestoler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.03.2014