Europalov - uke 12/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 12/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.3-25.3.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 19.3.2018.
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet av kompromisset mellom Europaparlamentet og Rådet som ble fremforhandlet 19. mars. Endringene til utsendingsdirektivet må formelt godkjennes av de to institusjonene før de nye reglene kan publiseres og tre i kraft. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.

Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018.
Marianne Thyssen, EU-kommissær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, la 13. mars fram forslag til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. Kommisjonen presenterte samtidig et forslag til en rekommandasjon for sikring av trygd til alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.3.2018
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.3.2018

ENERGI
Tredje energimarkedspakke - Samtykke til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse i EØS-avtalen vedtatt av Stortinget 22.3.2018.
Med 78 mot 24 stemmer samtykket Stortinget 22. mars til EØS-komiteens beslutning fra mai 2017 om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Stortinget fattet også tilknyttede vedtak om endringer i energiloven og naturgassloven. EØS-komitebeslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II): endring av anvendelsdato - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 19.3.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016 - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv. - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV) - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Banker og andre kredittinstitusjoner
Innskuddsgarantidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.3.2018
Betalingstjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.3.2018
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.3.2018

Børs og verdipapirer
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 20.3.2018
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europeiske venturekapitalfond - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Lovproposisjon fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet 23.3.2018.
Stortinget ga 6. mars sitt samtykke til EØS-komiteens beslutning i september 2017 om innlemmelse av EUs reviderte pakke­reise­direktiv i EØS-avtalen. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge, og en lovproposisjon ble fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet 23. mars. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.3.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamemntet og Rådet 22.3.2018
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

HANDELSFORENKLINGER
Taubaneforordningen - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke) - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for væpnede styrker og ordregivende myndigheter - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2018*
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vurdering av medisinsk teknologi - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 22.3.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Direktivet om elektronisk handel - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet 23.3.2018.
Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 23. mars forslag til ny personopplysningslov og til endringer av utlendingsloven som gjennomfører EUs nye personvernforordning. Departementet ber også om Stortingets forhåndssamtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. I tillegg til forordningen om personvern, har EU også vedtatt et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

EUs visumpolitikk: tilpasning til nye utfordringer - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dyrehelsekrav i forbindelse med handel og import av salamandere - Norsk forskrift kunngjort 19.3.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2018*
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Tsjekkia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.3.2018
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie og Tunisia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.3.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Nederland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.3.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.3.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2018

Fôrvarer
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Godkjenning av omsetning av Ecklonia cava phlorotannins som ny mat eller ny matingrediens - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.3.2018
Forlenget godkjenning av bruk av L-ergotionein som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.3.2018
Forlenget godkjenning av bruk av taxifolinrik ekstrakt som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.3.2018
Prosedyrer for ny mat-status - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.3.2018
Godkjenning av omsetning av tre urterøtter som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2018*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.3.2018
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.3.2018*

MILJØ
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 19.3.2018.
Fjerde periode i EUs kvotesystem (2021-2030) innebærer en videreføring av det eksisterende system som Norge allerede deltar i, men med visse endringer, hovedsakelig knyttet til fordelingen av den samlede kvotemengden mellom bedrifter, sektorer og land innad i EU. Samtidig tas det sterkere grep for å bukt med det store overskuddet av kvoter. Det forventes at rettsakten vil bli innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 24.3.2018*
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet 23.3.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-notat offentliggjort 23.3.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Persistente organiske forbindelser (POPs) (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.3.2018*
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.3.2018*
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2018*
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2018*
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.3.2018*
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.3.2018*
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5 - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6 - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18 - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8 - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer - EØS-notat offentliggjort 22.3.2018

Plantevernmidler
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Dom avsagt av EFTA-domstolen 21.3.2018. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018

SELSKAPSRETT
Selskapsrett: EU-høring om bedrifters rapporteringsplikt - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.3.2018*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Vurdering av medisinsk teknologi - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 22.3.2018

TRANSPORT
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.3.2018*
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Rapport om Euro 5-utslipstrinnet lagt fram av Kommisjonen 19.3.2018.
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2018
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.3.2018
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner - EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen