Europalov - uke 13/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 13/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.3-1.4.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018
Trygdeforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.3.2018*
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.11.2017 og 6.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.3.2018*
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018

HELSE
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.3.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Tyskland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.3.2018
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av kontrollprogram - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018

Fôrvarer
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 28.3.2018

Næringsmidler
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018

MILJØ
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6 - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18 - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8 - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5 - Norsk forskrift kunngjort 27.3.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.3.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018

TRANSPORT
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2018
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2018
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser - Norsk forskrift kunngjort 26.3.2018
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.3.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.3.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.11.2017 og kunngjort i EU-tidende 26.3.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger - EØS-notat offentliggjort 27.3.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging - EØS-notat offentliggjort 27.3.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 28.3.2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2018