Europalov - uke 15/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 152010 - Europalov - uke 15/2010

UKE 15/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.4 - 18.4.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeiske arbeidsmiljøinstituttet - EØS-komitevedtak notifisert av Norge: ikrafttredelse 15.4.2010
° Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Høring igangsatt av Arbeidsdepartementet 13.4.2010
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - Høring igangsatt av Arbeidsdepartementet 13.4.2010

ENERGI
° Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.4.2010

FORBRUKERVERN
Årsrapport 2009 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.4.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Felleseuropeiske elektroniske forvaltningstjenester - også for Norge - Nyhetsoppslag 18.4.2010
° EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner (ISA) 2010-2015 - Stortingsproposisjon lagt fram av Regjeringen 16.4.2010
° TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.4.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Fleksibilitet ved overgang til nytt Schengen-informasjonssystem - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 14.4.2010
Overgang fra Schengeninformasjonssystemet SIS 1+ til SIS II - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 14.4.2010

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Gjennomføring av EUs konkurranserettsregler innenfor skipsfartssektoren (linjekonsortier) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.4.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.4.2010
° TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.4.2010

MATTRYGGHET
° Justering av listen over rapporteringspliktige dyre- og fiskesykdommer - Norsk forskrift kunngjort 13.4.2010
° Import fra og transitt gjennom tredjeland av dyr og visse typer ferskt kjøtt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.4.2010
Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer fra visse tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 16.4.2010
Restmengder i næringsmidler av 2-fenylfenol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.4.2010
Beskyttelsestiltak mot smittefarlig fugleinfluensa i Romania - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.4.2010
Opphevelse av importrestriksjoner for fiskevarer fra Indonesia - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.4.2010
Kontrolltiltak ved import av akvakulturprodukter fra Indonesia - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.4.2010

MILJØ
° Oppføring av acrolein som et aktivt stoff (biocid) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.4.2010
° Oppføring av magnesiumfosfid som aktivt stoff (biocid) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.4.2010
° Oppføring av warfarinnatrium som et aktivt stoff (biocid) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.4.2010
° Bruk av aluminiumfosfid som frigjør fosfin (biocid) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.4.2010
° Bruk av det aktive stoffet brodifacoum (biocid) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.4.2010
° Rapportering fra overvåking av utsetting av genmodifiserte modifiserte organismer i miljøet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.4.2010

OFFENTLIGE INNKJØP
° Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige innkjøp - Høring igangsatt av fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 16.4.2010

STATISTIKK
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (endringsbestemmelser) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.4.2010
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap - Forslag lagt fram av Kommisjonen 9.4.2010
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: sysselsetting av funksjonshemmede - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Prøvemetode for avgass og støy motorsykkel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.4.2010
° Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Sør-Korea - Norsk forskrift kunngjort 16.4.2010
° Ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.4.2010