Europalov - uke 16/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 16/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.4.-23.4.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - Norsk forskrift kunngjort 20.4.2017

ENERGI
Økodesign og energimerking: revisjonsstudie av klimaanlegg og komfortvifter - EØS-notat offentliggjort 19.4.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestenmmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

HANDELSFORENKLINGER
- EØS-avtalen artikkel 19 (handel med landbruksvarer) - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 21.4.2017

MATTRYGGHET

Næringsmidler
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse - EØS-notat offentliggjort 22.4.2017
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks - EØS-notat offentliggjort 22.4.2017

MILJØ
- WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Rapporter [1], [2] og [3] lagt fram av Komisjonen 18.4.2017.
Direktivet stiller høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det skal også hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. Formålet er vern av miljø og helse.

- Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017.
Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- WEEE-direktivet om kassering av elektriske og elektroniske produkter: gjennomføringsbestemmelser om beregning av vekt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.4.2017
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS-notat offentliggjort 21.4.2017
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.4.2017
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Biocidforordningen: endringer av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer - Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017
- Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter - Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået - Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter - Norsk forskrift kunngjort 21.4.2017
- Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.4.2017

Plantevernmidler
- Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 20.4.2017.

SELSKAPSRETT
- Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

STATISTIKK
- Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.4.2017
- Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

TRANSPORT
- Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling - EØS-notat offentliggjort 22.4.2017

Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.4.2017