Europalov - uke 18/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 18/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.4.-5.5.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 3.5.2019
Energieffektiviseringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.4.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2019
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.5.2019

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.1.2019 og 18.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.4.2019

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2019*
Våpendirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk utveksling av opplysninger om overføringer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2019
Våpendirektivet: gjennomføringsbestemmelser om administrativt sammarbeid ved hjelp av IMI - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.5.2019

HELSE
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.5.2019*
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.5.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.5.2019

INDRE MARKED OG EØS
EUs strategiske dagsorden for 2019-2024: anbefalinger - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.4.2019*.
Forut for valget av nytt Europaparlament og utpeking av ny kommisjonspresident, har Europakommisjonen utarbeidet generelle anbefalinger for EUs fremtidige politikkutforming. Anbefalingene, som også er et innspill til EUs toppmøte 9. mai 2019, fokuserer på fem innsatsområder: 1) et beskyttende Europa, 2) et konkurransedyktig Europa, 3) et rettferdig Europa, 4) et bærekraftig Europa og 5) et innflytelsesrikt Europa.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Direktivet om elektronisk handel - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.4.2019
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.4.2019*
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.4.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett - EØS-notat offentliggjort 4.5.2019
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019

Fôrvarer
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.5.2019*
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019

Plantesanitære forhold
Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.4.2019*
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019

Næringsmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019

MILJØ
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Den reviderte forordningen fra 2014 innebærer en betydelig skjerping av regelverket for fluorholdige gasser, inkludert hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6), med trinnvis reduksjon av tilgang på gass (produksjon og import) fra 2015 til 2030. Forordningen innfører måleenheten GWP-tonn (Global Warning Potential). Kommisjonen har etablert et kvoteregister som ikke er knyttet til utslipp, men til tilgangen på gass. Produsenter og importører av gass tildeles kvoter for import og produksjon basert på gassenes GWP-verdi. I Norge benyttes HFK blant annet i kjøleanlegg, luftkondisjoneringsanlegg, varmepumper, isolasjonsskum, og brannslukkingsanlegg. Norge har siden 2003, som ett av svært få land, hatt avgift på produksjon og import av HFK og PFK, med refusjon for gasser som blir innlevert til destruksjon. Norge har for øvrig vedtatt å følge HFK-reduksjonsforpliktelsene i Montrealprotokollen, og EUs nedfasingsregime for HFK er derfor vurdert til å ha liten effekt i Norge. Klima- og miljødepartementet har på denne bakgrunn foresått at det gis unntak fra EU-forordningens bestemmelser om nedfasingsregimet ved innlemmelse i EØS-avtalen. En slik tilpasning ligner på tilpasningen som EØS/EFTA-landene fikk ved innlemmelse i 2012 av EUs reviderte ozonforordning.

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.4.2019
LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.5.2019
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser om måling av omfanget av matavfall - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.5.2019*
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav - EØS-notat offentliggjort 30.4.2019*
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019

Plantevernmidler
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2019

STATISTIKK
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2019

TRANSPORT
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 24.4.2019. Norsk omtale publisert av Samferdselsdepartementet 2.5.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.5.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2019
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil - Norsk forskrift kunngjort 2.5.2019
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.5.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.4.2019