Europalov - uke 19/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 19/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.5.-12.5.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2019
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rammeavtale om foreldrepermisjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019

ENERGI
Elektrisitetsdirektiv III - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Boliglånsdirektivet - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

Livsforsikringsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2019*
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018 - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019 - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 8.5.2019
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeisk solidaritetskorps - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om publisering av harmoniserte standarder - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av lufttetthet for takoverlys av plast og glass og takluker - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser omklassifisering av vindlast for utvendige persienner og markiser - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019

HELSE
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Merking av kosmetiske produkter: ordliste med felles betegnelser for bestanddeler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.5.2019*
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 'Climbazole' - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode - EØS-notat offentliggjort 8.5.2019
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.5.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.5.2019*
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2019
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.5.2019*
Import av økologiske produkter fra tredjeland: retting og endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.5.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomysin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2019

MILJØ
Miljøstyring og -revisjon (EMAS): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vanndirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.5.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering om avfallsdata - Utkast til kommisjonsfbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.5.2019*
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avfallsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 10.5.2019

Plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EU har vedtatt å forby bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam.

Forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffet (alfa-cypermetrin m.fl.) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.5.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.5.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4 - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12 - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15 - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Advokatdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.5.2019

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.5.2019*
Elektronisk godstransportinformasjon - Dansk samlenotat offentliggjort 6.5.2019
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 6.5.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.5.2019
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.5.2019