Europalov - uke 20/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 202009 - Europalov - uke 20/2009

UKE 20/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.-17. mai• nye saker
° endrede saker

MEST LEST SISTE UKE
1. Tjenestedirektivet
2. Ikke nytt arbeidstidsdirektiv
3. EU-forbud mot handel med selprodukter
4. EØS-saker + Schengen = europalov.no
5. Nye sikkerhetskrav til leketøy
6. 4776 EU-rettsakter i EØS-avtalen - 800 flere i prosess
7. Vikardirektivet
8. Maskindirektivet
9. Europalov med pakketilbud
10. Fornybar energidirektivet (forslag): økt bruk av fornybar energi

GENERELT
• Det er lagt til en lenke til EU-programmer under "Søk i kategorier" i venstre kolonne på nettstedet. Den gir en oversikt over alle EU-programmer Norge deltar i og nye programmer under forberedelse.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 16.5.2009
Straffereaksjoner ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene for veitransport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.5.2009

DYREFÔR
Godkjenning av et preparat av L-valin som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2009
Import av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Betalingstjenestedirektivet - Odeltingsproposisjon lagt fram av regjeringen 15.5.2009
Avlønningspolitikk i finanssektoren - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 15.5.2009

FORBRUKERVERN
Flyselskapenes internettsalg kontrolleres - Nyhetsoppslag 16.5.2009
Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett - Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.5.2009
Nye sikkerhetskrav til leketøy - Nyhetsoppslag 11.5.2009
° Sikkerhetskrav til leketøy - Rådets 1. gangsbehandling 11.5.2008 (endelig vedtak)
Person- og datavern i anvendelser som bruker radiofrekvens-identifisering (RFID) - Kommisjonsrekommandasjon offentliggjort 12.5.2009

FORSKNING OG UTDANNING
° Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013) - Stortingssamtykke 12.5.2009 til (kommende) EØS-komitevedtak
° Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - EØS-komitevedtak godkjent av Island: vedtaket trer i kraft 1.7.2009
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - EØS-komitevedtak godkjent av Island: vedtaket trer i kraft 1.7.2009
° En europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning - Rådets 1. gangsbehandling 11.5.2009 (endelig vedtak)
° Opplæringspoeng i yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET) - Rådets 1. gangsbehandling 11.5.2008 (endelig vedtak)

INFORMASJONSSAMFUNNET
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.5.2009
Person- og datavern i anvendelser som bruker radiofrekvens-identifisering (RFID) - Kommisjonsrekommandasjon offentliggjort 12.5.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Konsultasjonsmekanisme og andre prosedyrer for visuminformasjonssystemet (VIS) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.5.2009

MILJØ
° Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 15.5.2009

SELSKAPSRETT
Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 15.5.2009
° Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsoliderte regnskaper - Rådets 1. gangsbehandling 11.5.2009 (endelig vedtak)

TRANSPORT
Lettere å kjøpe bil i utlandet? - Nyhetsoppslag 13.05.2009
Konformitetssertifikat for typegodkjenning av kjøretøyer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2009
Straffereaksjoner ved brudd på arbeidstidsbestemmelsene for veitransport - Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.5.2009
Godtransporten mellom Norge og EU sikres fri flyt - Nyhetsoppslag 16.5.2009
Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 16.5.2009
° Krav til den nasjonale tilsynsvirksomheten innenfor lufttrafikkstyring - EØS-komitevedtak godkjent av Island: vedtaket trer i kraft 1.7.2009
° Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart - EØS-komitevedtak godkjent av Island: vedtaket trer i kraft 1.7.2009
° Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart - EØS-komitevedtak godkjent av Island: vedtaket trer i kraft 1.7.2009
Direktiv om flysikkerhetsavgifter - Forslag lagt fram av Kommisjonen 11.5.2009
Flyselskapenes internettsalg kontrolleres - Nyhetsoppslag 16.5.2009
Forbrukerrettigheter og salg av flybilletter på internett - Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.5.2009

VARER
Godtransporten mellom Norge og EU sikres fri flyt - Nyhetsoppslag 16.5.2009
Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 16.5.2009

VETERINÆRE FORHOLD
° Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg - Norsk forskrift kunngjort 15.5.2009