Europalov - uke 20/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 202013 - Europalov - uke 20/2013

UKE 20/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.-19.05.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom om rettigheter til alderspensjon avsagt av EU-domstolen 16.5.2013.
EU-domstolen avsa 16. mai 2013 en dom om alderspensjon som fortolker deler av EUs trygdeforordning fra 1971. Regelverket ble i 2004 erstattet av en ny, oppdatert forordning, med i krafttredelse 1. mai 2010 i EU og 1. juni 2012 i EØS/EFTA-landene.

ENERGI
- Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 13.5.2013.
Olje- og energidepartementet igangsatte 13. mai 2013 en høring om EUs energiinfrastrukturforordning som ble vedtatt og publisert i april 2013. Forordningen fastsetter retningslinjer for utvikling og samhåndtering av prioriterte korridorer og områder for felleseuropeisk energiinfrastruktur. Tolv fellesprosjekter skal prioriteres, blant annet et offshore elnett i Nord-Europa, inkludert Nordsjøen. Forordningen vil erstatte gjeldende TEN-E retningslinjer (trans-European energy networks), som ikke er inkludert i EØS-avtalen, men vil også medføre endringer i forordninger under EUs tredje energimarkedspakke som fortsatt er til vurdering for EØS-relevans i Norge, Island og Liechtenstein.

FINANSIELLE TJENESTER
- Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013.
Et EU-direktiv som forenkler kravene til prospekter og rapportering for verdipapirer, ble innlemmet i EØS-avtalen i september 2012 med forbehold om parlamentssamtykke i Island. EØS-beslutningen ble ratifisert av Island 4. mars 2013 og trådte i kraft 1. mai 2013. Den norske gjennomføringsforskriften ble kunngjort 14. mai med ikrafttredelse 1. juni 2013. Forenklingene inngår i målsetninger vedtatt av EU-toppmøtet i 2007 og tar sikte på å redusere kostnader og administrative byrder for europeiske bedrifter. Endringsdirektivet vil også gi investorer økt beskyttelse ved å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger ved verdipapirkjøp, et behov som er blitt spesielt viktig under finanskrisen.

EU-høring om strukturelle reformer i banksektoren - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.5.2013
- Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013
- Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2013
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2013
- Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013
- Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering - Rådets 1. gangsbehandling 13.5.2013 (kompromiss med Europaparlamentet)
- Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - Komiteinnstilling av 29.4.2013 offentliggjort av Europaparlamentet

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020 - Pressemelding om norsk deltakelse publisert av Kunnskapsdepartementet 15.5.2013.
Regjeringen meddelte 15. mai 2013 at Norge ønsker å gå inn som fullt medlem av EUs nye rammeprogram for forskning - Horizon 2020 - som starter i 2014. Kommisjonen la fram forslag til det nye programmet i 2011 med et totalbudsjett på 87 millarder euro. Til sammenligning har 7. rammeprogram et budsjett på 50 milliarder euro for perioden 2007-2013. Noe av økningen skyldes at Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og deler av dagens konkurranse- og innovasjonsprogram (CIP) er tatt opp i det nye rammeprogrammet. Programmet er fortsatt under behandling i Europaparlamentet og Rådet i påvente av enighet om totalrammene for EU-budsjettet i perioden 2014-2020.

HELSE
- Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land - EØS-notat offentliggjort 14.5.2013
- Godkjenning av Sveits som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-notat offentliggjort 14.5.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - Rådets 1. gangsbehandling 13.5.2013 (kompromiss med Europaparlamentet).
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som ble etablert på Kreta i 2004 (norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen fra 2006), skal sikre et høyt IKT-sikkerhetsnivå og utvikle en sikkerhetskultur i EU. I 2010 foreslo Kommisjonen å utvide ENISAs mandat og rolle. Den nye ENISA-forordningen er ennå ikke formelt vedtatt på EU-siden, men representanter for Europaparlamentet og Rådet ble 28. januar 2013 enige om en kompromisstekst. Kompromissteksten ble godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamlling 16. april 2013 og av Rådet 13. mai 2013. Samferdselsdepartementet igangsatte 18. mars 2013 en høring om norsk gjennomføring av forordningen.

- R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr (revisjon) - Utkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 7.5.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
Harmonisert overvåking av antimikrobiell resistens i zoonotiske og kommensale bakterier - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 16.5.2013
- Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Mexico - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2013
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.5.2013
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Mexico: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.5.2013
- Kjæledyrsforordningen: transport av kjæledyr (revidert) - Komiteinnstilling av 13.11.2012 offentliggjort av Europaparlamentet

Dyrefôr
- Godkjenning av methionin-hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2013

Næringsmidler
Ordninger for import av organiske produkter fra tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.5.2013
Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.5.2013
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.5.2013
- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - Rådskonklusjoner vedtatt 13.5.2013 av EUs landbruksministre
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visee tilsetningsstoffer i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert 14.5.2013
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013
- Næringsmidler for spedbarn, småbarn og spesielle medisinske formål (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 13.5.2013 (kompromiss med Europaparlamentet)

MILJØ
EU-handlingsplan for en marin strategi for atlanterhavsområdet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.5.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.5.2013.
Europakommisjonen la 13. april 2013 fram en handlingsplan for en havstrategi for atlanterhavsområdet. Handlingsplanen utpeker prioriterte områder for forskning og investeringer som kan sette fart i den blå økonomien i havsområdene utenfor Storbritannia, Irland, Frankrike, Spania og Portugal, samtidig som den miljømessige og økologiske balansen bevares. Handlingsplanen bygger på Kommisjonens havstrategi for atlanterhavet fra 2011 og på høringer foretatt av det såkalte Atlanterhavsforumet. EUs forskningsprogram Horizon 2020 vil være et av finansieringsinstrumentene for gjennomføringen av planen.

Miljø: generelt (EØS-avtalens vedlegg 20.1)
Energimerking av støvsugere - Utkast til kommisjonsforordning av 3.5.2013 sendt til Rådet og Europaparlamentet for klarering
- Vanndirektivet - Omtale av ESA-sak om norsk gjennomføring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.5.2013
- Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 15.5.2013
- Industriutslippsdirektivet (IPPC) (revisjon) - Rapport om utslipp fra intensitv husdyroppdrett og fyringsanlegg lagt fram av Kommisjonen 17.5.2013
- Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovelinnhold i marint brensel - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.5.2013
Notifisering av planer for avfallshåndtering og programmer for avfallsreduksjon - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 16.5.2013
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.5.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser - Kompromiss mellom Rådet og Europaparlamentet fremforhandlet 14.5.2013.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 14. mai 2013 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag fra 2011 om endringer til EU-bestemmelsene om fartsskrivere for busser og lastebilder over 3.5 tonn. Endringene vil blant annet medføre at nye kjøretøy om tre år vil bli utstyrt med smarte fartsskrivere som kan kommunisere med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Kompromisset må formalt godkjennes av de to EU-institusjonene før det kan publiseres i EU-tidende.

- Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 7.5.2013.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 7. mai 2013 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til revisjon av EU-direktivet fra 1994 om fritidsbåter. Det nye direktivet, som også vil omfatte vannscootere, skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig vil det pålegge myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere er CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Kompromisset må formelt bekreftes av Europaparlamentet og Rådets organer.

- Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.5.2013
- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler - Norsk forskrift kunngjort 16.5.2013
Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for lastebiler og varevogner - Kommisjonsforordning av 15.5.2013 sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering
Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon - Kommisjonsforordning av 15.5.2013 sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering
- Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - EØS-notat offentliggjort 16.5.2013
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2013
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 16.5.2013
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.5.2013
Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 16.5.2013
EU-programmet Marco Polo II (2007-2013) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.5.2013

VARER
- Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2013