Europalov - uke 20/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 20/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.5-22.5.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidsforhold i fiskerisektoren - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 29.4.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2016
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.5.2015
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 18.5.2016
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 18.5.2016
- Krav til benchmark-indekser for finansielle instrumenter og kontrakter - Rådets 1. gangsbehandling 17.5.2016 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.5.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.5.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.5.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.5.2016

FORBRUKERVERN
- Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 18.5.2016.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

- Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-notat offentliggjort 19.5.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann - EØS-notat offentliggjort 19.5.2016
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2016

HELSE
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2016
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.5.2016
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2016

INDRE MARKED OG EØS
- IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - EØS-beslutning ratifisert Island 20.5.2016; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016.
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.

- Digitalisering av EUs industri - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016
- Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016
- Digitalisering av EUs industri - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016
- Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2016
- Bruk av frekvensbåndet 2010-2025 MHz for trådløs videooverføring ved programproduksjon eller spesielle arrangementer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 20.5.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Avlsregelverk for husdyr - Rådets 1. gangsbehandling 17.5.2016 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Kommisjonen la i 2014 fram forslag til et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktivforslag rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse.

- Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Polen - EØS-notat offentliggjort 17.5.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser for visse næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2016

MILJØ
Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.5.2016
- Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 19.5.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol - EØS-notat offentliggjort 21.5.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin - EØS-notat offentliggjort 21.5.2016
- Reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 21.5.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser (ESPD) - EØS-notat offentliggjort 19.5.2016.
Europakommmisjonen har etablert et elektronisk egenerklæringsskjema for bedrifter som vil delta i offentlige anbudsrunder i Europa. Bare bedriften som vinner kontrakten må levere full dokumentasjon. Skjemaet kan brukes straks EUs reviderte innkjøpsdirektiv fra 2014 er gjennomført i nasjonal rett.

STATISTIKK
- Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017 - EØS-notat offentliggjort 20.5.2016
- Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primærmålevariabler - EØS-notat offentliggjort 20.5.2016

TRANSPORT
- Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - EØS-notat offentliggjort 21.5.2016.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene har Kommisjonen lagt fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.

- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island; beslutningen trer dermed i kraft 1.7.2016
- Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.5.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr - Norsk forskrift kunngjort 20.5.2016