Europalov - uke 20/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 20/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.5.-20.5.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 14.5.2018
Europeisk samarbeidsutvalg eller prosedyre for informasjon til og konsultasjon med ansatte i multinasjonale foretak - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.5.2018

ENERGI
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Rådsvedtak 15.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.5.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018.
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018*
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018*
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Rådsvedtak 15.4.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om minimums tapsdekning for misligholdte eksponeringer - Dansk departementsnotat offentliggjort 17.5.2018
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet - Dansk departementsnotat offentliggjort 17.5.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2018

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.1.2018 og kunngjort i EU-tidende 14.5.2018
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2018
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.5.2018

FORSKNING OG UTDANNING
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018*

HELSE
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) - Høring om evaluering av senteret igangsatt av Kommisjonen 18.5.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018

INDRE MARKED OG EØS
Styrking av konkurranseevnen i detaljhandelen - Dansk departementsnotat offentliggjort 18.5.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fullføring av et sikkert digitalt indre marked for alle - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018*
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.5.2018*
Visuminformasjonssystemet (VIS): endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.5.2018*
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.5.2018
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.5.2018*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Direktiv om urimelig handelspraksis i næringslivsforhold (B2B) i matkjeden - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.5.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.5.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Poland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.5.2018
Forbud mot import av kjøtt og kjøttprodukter fra to bedrifter i Brasil - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark - EØS-notat offentliggjort 19.5.2018

Næringsmidler
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.5.2018.
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Det framgår av et lovforslag Kommisjonen la fram 11. april. Forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil, dersom den blir vedtatt, gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triclopyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.5.2018*

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2018*
Rettsakter, Mattrygghet (varer): veterinærmedisin (del av EØS-avtalens vedlegg 2.13 ), Mattrygghet
Grenseverdier for rester av eprinomectin i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2018*

MILJØ
CO2-utslippsskrav for personbiler og varebiler - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 15.5.2018.
Nye regler for CO2-utslipp fra person- og varebiler som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i 2017 vil gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å ilegge bilprodusentene overtredelsesgebyr. EØS-beslutningen krever derfor Stortingets samtykke før den kan tre i kraft. I dag er det ingen bilprodusenter i Norge som vil omfattes av regelverket. Diskusjonene om myndighetsoverføringen til ESA har pågått helt siden de to basisforordningene ble vedtatt i 2009 (dette faktaarket) og 2011 (varebiler). EØS-komiteens beslutning omfattet også 16 tilknyttede endringsforordninger vedtatt på EU-siden i perioden 2010-2015. For personbiler innføres nye årlige utslippskrav med et langsiktig mål om at CO2-utslippet fra nye biler i 2020 i gjennomsnitt skal ligge under 95 g/km. Andre tiltak er rettet mot energieffektivisering av dekk og airconditionsystemer.

Oppheving av miljørapporteringsdirektivet og endring av beslutningsprosedyrer - Rådsvedtak 14.5.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Ren luft til alle: tiltak for bedre luftkvalitet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
CO2-utslipp fra tunge kjøretøy - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Rådsvedtak 14.5.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2018
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) - Omtale av dansk diskusjon om dom i EFTA-domstolen i 2017 publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.5.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP) - EØS-notat offentliggjort 14.5.2018*
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP) - EØS-notat offentliggjort 14.5.2018*
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Unntak for bruk av bly lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018.
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler - EØS-notat offentliggjort 19.5.2018
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Retningslinjer for innovative offentlige anskaffelser - Retningslinjer lagt fram av Kommisjonen 15.5.2018*
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.5.2018
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.5.2018

STATISTIKK
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.5.2018*
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018

TRANSPORT
Transportpakke 3: bærekraftig mobilitet for Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*.
Kommisjonens tredje og siste transportpakke ble lagt fram 17. mai. Pakken som består av åtte lovforslag og to meddelelser, omfatter et bredt spektrum av miljø- og sikkerhetstiltak innen land- og sjøtransport. Forslagene skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet. Klikk her for en oversikt over innholdet i pakken.

Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 14.5.2018.
EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger.

Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
EU-strategi for automatisert mobilitet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.5.2018*
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.5.2018
Elektronisk informasjon for godstransport - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2018
Rapporteringssystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 17.5.2018*
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - EØS-notat offentliggjort 17.5.2018
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 14.5.2018