Europalov - uke 21/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 21/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.5.-26.5.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

  • EFTA-domstolen har nylig modernisert sine nettsider med dynamisk tilpasning til smarttelefoner og nettbrett. Eksisterende sider har fått nye nettadresser (URLer). I den forbindelse har Europalov oppdatert alle sine lenker til tidligere dommer og pressemeldinger fra EFTA-domstolen.

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.5.2019
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
Beslutningsprosessen for EUs sosial- og arbeidslivspolitikk - Svensk departementsnotat offentliggjort 21.5.2019
Fri bevegelse av arbeidskraft - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.5.2019

ENERGI
EU-tiltakspakke for ren energi - Rådsbehandling 22.5.2019 av siste del av ren energipakken (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EUs ministerråd la 26. mai 2019 siste hånd på beslutningsprosessen for den såkalte "ren energipakken" med vedtakelse av revidert elmarkedsdirektiv og -forordning og endringer til regelverket for EUs energibyrå ACER (se under). Tidligere har Europaparlamenet og Rådet vedtatt nye bestemmelser om fornybar energi, energieffektivisering og et nytt styringssystem for energiunionen. En full oversikt over ren energipakken finner du her.

Elmarkedsforordningen (revisjon) - Rådsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Elmarkedsdirektivet (revisjon) - Rådsbehandling 26.3.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) - Rådsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Beredskap i elektrisitetssektoren - Rådsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2019
Fornybar energidirektivet: utfyllende bestemmelser om biobrensel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.5.2019
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.5.2019
Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Rekommandasjon publisert av Kommisjonen 16.5.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.- 30.12.2018 - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019 - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019

FORBRUKERVERN
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 22.5.2019
Kontraktsforhold ved salg av varer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 22.5.2019
Forbrukerkredittdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.5.2019
Forbrukerdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
Forbrukerkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.5.2019

HANDELSFORENKLINGER
Gjødselforordningen (revisjon) - Rådsbehandling 21.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EU-institusjonene er blitt enige om ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2019*
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2019

IMMATERIALRETT
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019

INDRE MARKED OG EØS
EØS-rådets konklusjoner mai 2019 - EØS-rådets konklusjoner vedtatt 21.5.2019. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-høring om mobilladere - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner - EØS-notat offentliggjort 23.5.2019
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn og rapportering - EØS-notat offentliggjort 23.5.2019
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring - EØS-notat offentliggjort 23.5.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsvernforordningen - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.5.2019.
Kommunikasjonsverndirektivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.

Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 22.5.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.5.2019*

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2019

Næringsmidler
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.5.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av mono- og diglyserider av fettsyrer (E 471) på enkelte friske frukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om D-vitamer og erukasyre i morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.5.2019
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen i en matvare: retting av gresk språkversjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2019
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-on i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2019
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.5.2019*
Tillatelse til utvidelse av bruksbetingelser for frøolje av allanblackiafrø som ny mat - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for olje av Schizochytrium sp. som ny mat: forlengelse - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for lipidekstrakt fra antarktisk krill som ny matingrediens - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat - Norsk forskrift kunngjort 21.5.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre, karmin (E 120) i visse produkter fra franske oversjøiske territorier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2019

MILJØ
Reduksjon av plast i miljøet - Rådsbehandling 21.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EU har nå formelt vedtatt forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast. Etter publisering i EU-tidende i juni/juli 2019 vil medlemslandene ha to år på å gjennomføre forbudet i nasjonal rett. I henhold til EØS-avtalen er dette en frist Norge, Island og Liechtenstein også bør tilstrebe å nå gjennom innlemmelse i EØS-avtalen så raskt som mulig. I alt omfatter direktivet ti utvalgte produktgrupper av engangsartikler, samt fiskeri- og oppdrettsutstyr som inneholder plast. Rundt 70 % av marin forsøpling stammer fra artikler og utstyr som direktivet retter seg mot,

Miljøvirkningsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 23.5.2019
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming - Rådsbehandling 21.5.2019 (enighet med Europaparlamentet: endelig vedtak)
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale programmer - EØS-notat offentliggjort 25.5.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.5.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.5.2019
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering - EØS-notat offentliggjort 24.5.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 25.5.2019*
Avfallstransportforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.5.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.5.2019*
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.5.2019*

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019

STATISTIKK
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.5.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - EØS-notat offentliggjort 23.5.2019

TRANSPORT
Fartsskriverforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 8.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019.
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og forskrift og trådte i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: gjennomføringsbestemmelser om droner - Kommisjonsforordning vedtatt 24.5.2019.
Europakommisjonen vedtok 24. mai 2019 felles EU-regler for bruk av droner. Forordningen som neste år skal erstatte nasjonale bestemmelser i EU-landene, setter blant annet krav til registrering og elektronisk ID og fastsetter maksimal flyhøyde til 120 meter for private droner. Regelverket er utarbeidet av EUs flysikkerhetsbyrå og var på høring i Norge i 2018.

Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus - Europaparlamentets plenumsbehandling 22.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2019
Førerkortdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 20.5.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019 - EØS-notat offentliggjort 24.5.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - EØS-notat offentliggjort 24.5.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og elektroniske manualer - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly - Norsk forskrift kunngjort 24.5.2019
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.5.2019