Europalov - uke 22/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 22/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.5.-3.6.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets plenumsbehandling 29.5.2018 (enighet med Rådet). Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 30.5.2018.
Vertslandenes lønnsvilkår skal gjelde for alle utsendte arbeidstakere. Utsendelser kan vare opptil 12 måneder med en mulig forlengelse på 6 måneder. Det er hovedinnholdet av kompromisset mellom Europaparlamentet og Rådet og som Europaparlamentets plenumsforsamling formelt bekreftet 29. mai. Etter tilsvarende godkjenning av Rådet vil de nye reglene bli publisert og tre i kraft. For transportsektoren vil endringene først gjelde etter at et sektorspesifikt endringsforslag er vedtatt.

EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.5.2018*
EU-programmet for rettslige spørsmål (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.5.2018*
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.5.2018
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.5.2018
Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.5.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket - EØS-notat offentliggjort 29.5.2018
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 2.6.2018

ENERGI
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.5.2018*

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Forsikring
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om sekuritiseringer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.6.2018*
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018) - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsformidlingsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II): endring av anvendelsdato - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Banker og andre kredittinstitusjoner
e-pengedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 30.5.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 30.5.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 30.5.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 1.6.2018*
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018.
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9 - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Soliditetskrav til investeringsselskaper - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vesentlighetsgrensen for gjeldsforpliktelser i restanse - EØS-notat offentliggjort 1.6.2018
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Børs og verdipapirer
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre - Høring om norsk gjennomføring av 22 tilknyttede forordninger igangsatt 30.5.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Tilsyn med verdipapirforetak - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.5.2018. EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m. - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Fri kapitalbevegelse
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.5.2018
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.5.2018
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - Dansk departementsnotat offentliggjort 28.5.2018
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018

FORSKNING OG UTDANNING
EU-programmet Erasmus (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.5.2018*
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. I lys av Brexit blir budsjettforhandlingene trolig svært krevende. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

Tilgang til og bevaring av vitenskapelig informasjon - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 31.5.2018
Kunstig intelligens for Europa - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.5.2018

HANDELSFORENKLINGER
Gjensidig godkjenning av varer - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 28.5.2018
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vurdering og kontroll av yteevnen til metallbelagte sandwichpaneler til bruk i byggverk - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.5.2018

HELSE
Handlingsplan om tilgang til helseopplysninger og digitale helsetjenester - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018
Styrket samarbeid om forebygging av sykdommer gjennom vaksinering: rekommandasjon - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.6.2018. Svensk departementsnotat offentliggjort 30.5.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L. - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av uttrykket 'lignende legemiddel' - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Bekjempelse av desinformasjon på nettet - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.5.2018
Onlineplattformer: regler for åpenhet og rettferdighet - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.5.2018
Toppdomenet .eu (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 31.5.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforodning lagt fram av Kommisjonen 28.5.2018*

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap: revisjon - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentets plenumsforsamling 31.5.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 30.5.2018
Fusjonsforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 30.5.2018
Prosedyreforordningen for statsstøtte (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.6.2018
Prosedyreforordningen for statsstøtte: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.6.2018

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.5.2018*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.6.2018*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.6.2018*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.5.2018*
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av kontrollprogram - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2018
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia - EØS-notat offentliggjort 28.5.2018
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.5.2018
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018.
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Det framgår av et lovforslag Kommisjonen la fram 11. april. Forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil, dersom den blir vedtatt, gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.5.2018*
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2018
Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet sopp som ny mat - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Godkjenning av utvidet bruk av UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Veterinærmedisin
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2018

MILJØ
Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.5.2018.
Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 31.5.2018*
Minstekrav til gjenbruk av vann - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.5.2018*
Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget - Høring om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 1.6.2018
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om importskjemaer - EØS-notat offentliggjort 2.6.2018
Reduksjon av plast i miljøet - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 28.5.2018*
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.5.2018*

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på politisk nivå kom 27. november 2017 til enighet om fem års forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat. Tyskland som tidligere har stemt blankt, var denne gang positiv til en forlengelse. Norges standpunkt har hele tiden vært at glyfosat bør få fornyet godkjenning da man har ansett at det ikke har vært grunnlag for avslag basert på godkjenningskriteriene i forordning (EU) 1107/2009. Norge har derfor også støttet tidligere forslag til forordning, der ny godkjenningsperiode var foreslått til 10 år.

Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2018.
EU har vedtatt å forby bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam.

Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.5.2018

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.5.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40 - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12 - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9 - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

STATISTIKK
Statistikk over godstransport på innlands vannveier - Europaparlamentets plenumsbehandling 29.5.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018

TRANSPORT
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.6.2018*
Alternative drivstoff: felles metode for prissammenligning - EØS-notat offentliggjort 1.6.2018
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Adgang til det internasjonale marked for busstransport - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 1.6.2018
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 1.6.2018
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer - EØS-notat offentliggjort 2.6.2018
Skipsavfallsdirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 30.5.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse av polsk språkutgave - EØS-notat offentliggjort 2.6.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.5.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner - EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen