Europalov - uke 22/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 22/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.5.-2.6.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Fri bevegelse av arbeidskraft - Anmodninger om fortolkninger sendt til EU-domstolen 14.11.2018 og 25.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Sosial trygghet for tilsatte og selvstendig næringsdrivende - EØS-notat offentliggjort 29.5.2019

ENERGI
Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Fornybar energi: godkjenning av av Canadas rapport for reelle utslipp fra produksjon av canolaolje fra raps - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.5.2019
CHP-direktivet: fremme av kraftvarme basert på etterspørsel etter nyttevarme på det indre energimarked - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019

FINANSIELLE TJENESTER
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.5.2019*
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser - EØS-notat offentliggjort 29.5.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen - EØS-notat offentliggjort 29.5.2019
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 29.5.2019*
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.5.2019*

HELSE
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Medisinsk utstyrsforordningen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29.5.2019
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29.5.2019

IMMATERIALRETT
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom landene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitsnivåer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked i forbindelse med personvernforordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 29.5.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.5.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.5.2019

Fôrvarer
Godkjenning av L-treonin framstilt av E. coli CGMCC 7.232 som fôrtilsetning for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av jernlaktat på fåresopp som matingrediens i svenske leverposteier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019

MILJØ
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.5.2019
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.5.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019

STATISTIKK
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): gjennomføringsbestemmelser for 2020 - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019

TRANSPORT
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Traktorforordningen: rettelse og endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.5.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater - EØS-notat offentliggjort 29.5.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019
Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for funksjonshemmede: gjennomføringsbestemmelser om liste over aktiva - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019. EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019
Jernbanesikkerhet: system for sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av godsvogner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: gjennomføringsbestemmelser om endringshåndtering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019*
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: gjennomføringsbestemmelser om endringsstyring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.5.2019*
Jernbanesikkerhet: henstilling om utstedelse av sikkerhetsgodkjenning til infrastrukturforvaltere - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 27.5.2019*
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024 - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019*
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 27.5.2019
Sikkerhetsregler for droner: bestemmelser om omsetning og tredjelandsoperatører - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.5.2019*