Europalov - uke 23/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 232012 - Europalov - uke 23/2012

UKE 23/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 04.06-10.06.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Nye og endrede rettsakter og politikkdokumenter er nå også utstyrt med engelske titler og lenker til engelske versjoner. Dette vil også gradvis bli gjort for eldre saker. Hensikten er å bedre søkemulighetene og tilgangen til engelske versjoner i tillegg til de danske. Til nå har et søk på f.eks. 2006/126/EC ikke gitt treff, fordi rettsakten (førerkortdirektivet) bare har vært oppført som 2006/126/EF. Tryggest er det fortsatt å søke kun med nummeret (2006/126), ettersom man ikke alltid vet om betegnelsen er EØF (engelsk EEC) (før 1. november 1993), EF (engelsk EC) (1993-2009) eller EU (fra 1. desember 2009).

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2012
° EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 7.6.2012

ENERGI
EU-politikk for fornybar energi: fram til og etter 2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.6.2012

ETABLERINGSRETT OG TJENESTER
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.6.2012

FINANSIELLE TJENESTER
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2012
EU-regler for gjenoppretting og avvikling av banker og investeringsselskaper - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 6.6.2012

FORBRUKERVERN
° Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 7.6.2012.
Europakommisjonen la i mars 2011 fram et forslag til et direktiv som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark ønsker Kommisjonen å gi forbrukerne bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Europaparlamentets finanskomite ferdigstilte 7. juni 2012 sin innstilling, som nå går til behandling i parlamentets plenumsforsamling.

° Europeisk forbrukeragenda for styrket tillit og vekst - Omtale av strategien publisert av EU-delegasjonen 4.6.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2011 - Meddelelse lagt fra av Kommisjonen 6.6.2012

HELSE
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.6.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet spinosad på eller i bringebær - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 31.5.2012
Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 24.5.2012
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 30.5.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 6.6.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-konsultasjon om ulovlig innhold på internett - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.6.2012
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.6.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-konsultasjon om mulig avskaffelse av maritime antitrust-retningslinjer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.5.2012

MATTRYGGHET
° Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Vilkår ved sertifikasjon for import og transit gjennom EU av visse sammensatte produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polydextrose (E 1200) i øl - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykking på konditorvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2012
° Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2012

MILJØ
° WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Rådets 2. gangsbehandling 7.6.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til revisjon av EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Gjennom såkalte trilog-forhandlinger kom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen i desember 2011 til engighet om direktivet. Kompromisset ble bekreftet av Europaparlamentet 19. januar 2012 og Rådet 7. juni 2012. Det vil nå bli publisert i EU-tidende.

° EU-register for handel med CO2-kvoter fra 2013 - Norsk forskrift kunngjort 5.6.2012
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 1.6.2012
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for glasskår - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 1.6.2012

NÆRINGSPOLITIKK
EU-strategi for tjenestesektoren 2012-2015 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.6.2012
Bedre styring av det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.6.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.6.2012

SELSKAPSRETT
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 1 og IAS 19 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy - Rapport lagt fram av Kommisjonen 4.6.2012
° Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Politisk enighet (general approach) i Rådet 7.6.2012

VARER
° Samsvarsattestering for sement, byggekalk og andre hydrauliske bindemidler - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Yteevne ved brann til stålplater med coating av polyester og plastisol - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Yteevne ved brann til fibrøse støpte gipsstukkelementer - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Prosedyrer for samsvarsattestering for komposittsystemer for varmeisolering - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Prosedyrer for samsvarsattestering av fugemasser til ikke-konstruksjonsmessig bruk - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Klassifisering av brannmotstanden til byggevarer, byggverk og delar av byggverk: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Attestering av byggevarer: prosedyre for dører, vinduer, lemmer, skodder og porter - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Attestering av byggevarer: elektrisitets-, styre- og kommunikasjonskabler - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om innvendige skillevegger - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
° Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om ferdigstøpte betongelementer - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012
Attestering av samsvar med tekniske spesifikasjoner for skorstein, røykrør, og særlige byggevarer - EØS-notat offentliggjort 6.6.2012