Europalov - uke 23/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 23/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.6.-9.6.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019.
EØS-komiteen gjorde i oktober 2018 vedtak om innlemming av EUs håndhevingsdirektiv i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge (fullført) og Liechtenstein før det kan tre i kraft. Direktivet skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Regjeringen legger opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.6.2019
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.6.2019

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019

Forsikring
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtensten. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019 - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits - EØS-komitebeslutning om Omnibus II-direktivet ratifisert av Liechtensten 4.6.2019. Den forbundne EØS-beslutningen om Sveits trer i kraft 1.8.2019

Banker og andre kredittinstitusjoner
Boliglånsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019.
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. EØS-komiteen gjorde i 8. mai 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet i februar 2019 et kompromiss om Kommisjonens forslag til endring av sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Bestemmelsene er en del av bankreformpakken som i hovedsak endrer kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019
Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Pressemelding publisert av Finansdepartementet 7.6.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019

Børs og verdipapirer
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019

Fri fri bevegelighet for kapital
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019

FORBRUKERVERN
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019.
European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.6.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.2.2019 og 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.6.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.6.2019
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: felles utdanningsprøve for skiinstruktører - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.6.2019

HELSE
Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.6.2019*

IMMATERIALRETT
Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - Rådsbehandling 6.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EU-institusjonene kom i januar 2019 til en foreløpig enighet om revisjonen av PSI-direktivet, med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.

Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data - Veiledning lagt fram av Kommisjonen 29.5.2019
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019
Direktivet om elektronisk handel - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.6.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019.
EØS-komiteen vedtok 6. juli 2018 å innlemme personvernforordningen (GDPR) i EØS-avtalen. Vedtaket trådte i kraft to uker senere sammen med personopplysningsloven som gjennomfører forordningen i norsk rett. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv fra 1995. Målet er å sikre vern av personopplysninger, harmoniserte regler i EU og EØS og gi fri utveksling av personopplysninger mellom EU og EØS-landene.

Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 7.6.2019
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 3.6.2019
Visumforordningen: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 6.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Fri bevegelse av personer: styrket sikkerhet av ID-kort og oppholdsdokumenter - Rådsbehandling 6.6.2.109 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap (rescEU): revisjon - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 7.6.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2019*

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2019
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.6.2019

Næringsmidler
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan - Norsk forskrift kunngjort 6.6.2019

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC) - Høring i forbindelse med evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 27.5.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for etofenproks til bruk i produkter av type 8 - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for indoksakarb til bruk i produkter av type 18 - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av diisocyanater - EØS-notat offentliggjort 6.6.2019*
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i loddemateriale brukt i visse forbrenningsmotorer - EØS-notat offentliggjort 6.6.2019*
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale - EØS-notat offentliggjort 6.6.2019*
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 5.6.2019. Beslutningen trer i kraft 1.8.2019

Plantevernmidler
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.6.2019*
Avslag på fornyet godkjenning av dimetoat som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.6.2019*
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet tolklofos-metyl i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.6.2019*
Avslag på fornyet godkjenning av desmedifam som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.6.2019*
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet 1-metylcyklopropen i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.6.2019*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.6.2019

SELSKAPSRETT
Insolvens, restrukturering og ny sjanse - Rådsbehandling 6.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11 - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28 - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 19 - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019

TRANSPORT
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk - EØS-notat offentliggjort 4.6.2019
Elektronisk godsinformasjon - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 6.6.2019
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 6.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Skipsavfallsdirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 7.6.2019
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2019
Ytelsesmål for lufttrafikkstyringsnettverket 2020-2024 - EØS-notat offentliggjort 30.5.2019. Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.6.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - EØS-notat offentliggjort 7.6.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2019
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om risikobasert overenstemmelseskontroll og krav til miljøvern - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.6.2019