Europalov - uke 24/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 24/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.6.-16.6.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå - Rådsbehandling 16.4.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
EU-institusjonene er blitt enige om opprettelse av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene.

Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 13.6.2019
Opplysningsdirektivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår - Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Balanse mellom arbeids- og familieliv - Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Trygdeordninger: bestemmelser vedrørende overgangsperioden for elektronisk datautveksling - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

ENERGI
Elmarkedsforordningen (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Elmarkedsdirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2019
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Beredskap i elektrisitetssektoren - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
EU-høring om bærekraftige batterier - Høring igangsatt av Kommisjonen 13.6.2019*
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.6.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.6.2019
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.6.2019*
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) 7.6.2019*
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Europeisk personlig pensjonsordning - Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.6.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORSKNING OG UTDANNING
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

HANDELSFORENKLINGER
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer - Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.6.2019*
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.6.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019

IMMATERIALRETT
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.6.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
For å stimulere til økt elek­tronisk samhandling mellom nærings­drivende, personer og offentlige myndig­heter på tvers av landegrensene, vedtok EU i 2014 et felles rammeverk for eID og andre såkalte tillitstjenester. Et eget tillitsmerke inngår i gjennom­føringen.

Direktivet om elektronisk handel - Omtale av forslag til EU-dom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.6.2019
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis - Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.6.2019
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om tillitslister - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetsvurderinger av signatur- og seglfremstillingssystemer - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2019
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff (revisjon) - Rådsbehandling 14.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.6.2019. EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.6.2019*
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt (IBR): retting av bulgarsk og fransk språkversjon - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere: anerkjennelse av Kroatia som sykdomsfri - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Erklæring om at visse regioner i Italia er fri for storfetuberkulose og storfebrucellose - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Irland - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
Tidsbegrenset forsøk ved omsetning av såvare av populasjoner av hvete, bygg, havre og mais - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Matvaresikkerhet: forbedring av åpenheten og bærekraftigheten til EUs risikovurdering - Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Den nye forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bispyribak m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2019
Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.6.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2020-2022 - EØS-notat offentliggjort 15.6.2019
Krisehåndteringsplan for matsikkerhet - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Spesielle vilkår for import av jordnøtter fra Gambia og Sudan - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd - EØS-notat offentliggjort 12.6.2019
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av avskallet korn fra Digitaria exilis som tradisjonell mat fra tredjeland - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tillatelse til omsetning av sirup fra Sorghum bicolor som tradisjonell mat - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Reduksjon av plast i miljøet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.6.2019.
EU-direktivet om forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast ble publisert i EU-tidende 12. juni 2019. Medlemslandene har to år på å gjennomføre forbudet i nasjonal rett. I henhold til EØS-avtalen er dette en frist Norge, Island og Liechtenstein også bør tilstrebe å nå gjennom innlemmelse i EØS-avtalen så raskt som mulig. I alt omfatter direktivet ti utvalgte produktgrupper av engangsartikler, samt fiskeri- og oppdrettsutstyr som inneholder plast. Rundt 70 % av marin forsøpling stammer fra artikler og utstyr som direktivet retter seg mot.

Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Den reviderte forordningen fra 2014 innebærer en betydelig skjerping av regelverket for fluorholdige gasser, inkludert hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6), med trinnvis reduksjon av tilgang på gass (produksjon og import) fra 2015 til 2030. Forordningen innfører måleenheten GWP-tonn (Global Warning Potential). Kommisjonen har etablert et kvoteregister som ikke er knyttet til utslipp, men til tilgangen på gass. Produsenter og importører av gass tildeles kvoter for import og produksjon basert på gassenes GWP-verdi. I Norge benyttes HFK blant annet i kjøleanlegg, luftkondisjoneringsanlegg, varmepumper, isolasjonsskum, og brannslukkingsanlegg. Norge har siden 2003, som ett av svært få land, hatt avgift på produksjon og import av HFK og PFK, med refusjon for gasser som blir innlevert til destruksjon. Norge har for øvrig vedtatt å følge HFK-reduksjonsforpliktelsene i Montrealprotokollen, og EUs nedfasingsregime for HFK er derfor vurdert til å ha liten effekt i Norge. På denne bakgrunn har EØS/EFTA-landene fått unntak fra EU-forordningens bestemmelser om nedfasingsregimet ved innlemmelse i EØS-avtalen. En slik tilpasning ligner på tilpasningen som EØS/EFTA-landene fikk ved innlemmelse i 2012 av EUs reviderte ozonforordning.

Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.6.2019
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer - Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Persistente organiske forbindelser (POPs) (revisjon) - Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om forbud mot perfluorerte silaner i spray til forbrukere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.6.2019
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse) - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ordningen "U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet kobberforbindelser i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IAS nr. 12 og 23 og IFRS nr. 3 og 11 - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av tolkning nr. 23 fra IFRIC - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser - Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

STATISTIKK
Statistikk over utenriksregnskap, internasjonal tjenestehandel og utenlandske direkte investeringer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: gjennomføringsbestemmelser om droner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.6.2019.
EU har vedtatt felles regler for bruk av droner. Forordningen som neste år skal erstatte nasjonale bestemmelser i EU-landene, setter blant annet krav til registrering og elektronisk ID og fastsetter maksimal flyhøyde til 120 meter for private droner. Regelverket er utarbeidet av EUs flysikkerhetsbyrå og var på høring i Norge i 2018.

Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.6.2019*
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om innlands transport av farlig gods - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.6.2019
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019 - Norsk forskrift kunngjort 13.6.2019