Europalov - uke 25/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 25/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.6-26.6.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming - Norsk forskrift kunngjort 22.6.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.6.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearingadgang for markedsplasser og sentrale motparter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.6.2016

FORBRUKERVERN
- Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Norske forskrifter kunngjort 20.6. og 22.6.2016.
Et direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker ble vedtatt i mai 2013. Det nye direktivet skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister knyttet til forbrukeravtaler om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. En ny forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene ble vedtatt samtidig.

- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Norske forskrifter kunngjort 20.6. og 22.6.2016

HANDELSFORENKLINGER
- EØS-avtalen artikkel 12 (eksportrestriksjoner) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.6.2016
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.6.2016

HELSE
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk - Forslag til fortolkningsdom avgitt av EU-domstolens generaladvokat 14.6.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Den europeiske grense- og kystvakt - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 21.6.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.6.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker - EØS-notat offentliggjort 25.6.2016
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2016
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2016

Næringsmidler
- Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander - EØS-notat offentliggjort 25.6.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2016
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.6.2016

MILJØ
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.6.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 25.6.2016
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.6.2016
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.6.2016

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer - EØS-notat offentliggjort 25.6.2016

SELSKAPSRETT
- Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.6.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Rettsmøterapport lagt fram av EFTA-domstolen 20.6.2016 i forkant av høring

TRANSPORT
EU-høring om intelligente transportsystemer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.6.2016
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2016
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.6.2016
- Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2016
- Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2016
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016 - Norsk forskrift kunngjort 22.6.2016