Europalov - uke 25/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 25/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.6.-25.6.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.6.2017*
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om modeller og prosedyrer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.6.2017*
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.6.2017*
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2017
Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.6.2017
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2017

ENERGI
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2017
Forsyningssikkerhet for naturgass - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.6.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.6.2017
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.6.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 21.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017*

FORBRUKERVERN
Samarbeid mellom forbrukermyndigheter over landegrensene - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.6.2017

HANDELSFORENKLINGER
Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk - Norsk forskrift kunngjort 22.6.2017

HELSE
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Omtale publisert av NFD og UD 21.6.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 22.6.2017
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Produktansvarsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.6.2017
Standardformat for visum: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 1.6.2017 (enighet med Rådet; endelig vedtak)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.6.2017*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.6.2017*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.6.2017*
Tillatt import fra Makedonia, Georiga og Kiribati av fiskevarer til konsum - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2017*

Fôrvarer
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.6.2017
Fôrmiddelkatalogen: endringer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2017

Næringsmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: endringsbestemmelser om tilsetninger til næringsmidler basert på ceralier og babymat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2017

MILJØ
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 21.6.2017

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.6.2017
Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme NPP111B005 i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Godkjenning av det aktive stoffet Beauveria bassiana stamme 147 i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet metylnonylketon i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Avslag på godkjenning av orthosulfamuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Fornyet godkjenning av Coniothyrium minitans stamme CON/M/91-08 i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.6.2017
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.6.2017

STATISTIKK
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.6.2017*

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2017

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 22.6.2017.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene la Kommisjonen fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes. Etter at Europaparlamentets plenumsforsamling i april vedtok en foreløpig holdning til forslaget, vedtok Rådet sin foreløpige posisjon 29. mai. De to institusjonene vil nå innlede uformelle diskusjoner med sikte på en enighet i første forhandlingsrunde.

Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Norge. EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.8.2017. Norsk lov og forskrift kunngjort 21.6.2017.
EUs nye bestemmelser om vekt og dimensjoner for motorvogner er innlemmet i EØS-avtalen og trer i kraft i Norge 1. august 2017. Endringene tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. De vil blant annet tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Direktivet pålegger blant annet medlemsstatene å fastsette regler om dokumentasjon og ansvar for avsender og transportør for manglende eller feilaktige vektopplysninger for containere og vekselflak, der kjøretøyet eller kjøretøykombinasjonen er overbelastet. I veitrafikkloven innføres i tillegg en hjemmel til å ilegge gebyr for overtredelse av bestemmelser om tillatte dimensjoner for kjøretøy, slik at også disse overtredelsene kan sanksjoneres med gebyr.

Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om definisjon av rullebaner - EØS-notat offentliggjort 21.6.2017*
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 19.6.2017