Europalov - uke 26/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 262009 - Europalov - uke 26/2009

UKE 26/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.-28. juni 2009• nye saker
° endrede saker

MEST LEST SISTE UKE
1. Tjenestedirektivet
2. Maskindirektivet
3. EUs energi- og klimapakke publisert
4. Vikardirektivet
5. Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Ergos)
6. Fornybar energidirektivet: økt bruk av fornybar energi
7. Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
8. Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
9. EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
10. Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler

GENERELT
Galileo, grunnvann og time-sharing i EØS-komiteen - Nyhetsoppslag 25.6.2009

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Erfaringene med det europeiske år for like muligheter for alle 2007 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.6.2009

DYREFÔR
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus cereus til avlskaniner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.6.2009
° Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.6.2009

ENERGI
EUs tilslutning til statuttene for Det internasjonale byrå for fornybar energi (IRENA) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 26.6.2009
° Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Rådets 2.gangsbehandling 25.6.2009 (endelig vedtak)
° Felles regler for det indre gassmarked - Rådets 2. gangsbehandling 25.6.2009 (endelig vedtak)
° Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Rådets 2.gangsbehandling 25.6.2009 (endelig vedtak)
° Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Rådets 2.gangsbehandling 25.6.2009 (endelig vedtak)
° Felles regler for det indre elektrisitetsmarked - Rådets 2.gangsbehandling 25.6.2009 (endelig vedtak)

FINANSIELLE TJENESTER
° Betalingstjenestedirektivet - Høring igangsatt av Finansdepartementet 22.6.2009
° Kollektive investeringsfond (UCITS) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)

FORSKNING OG UTDANNING
° Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur - Rådsvedtak 25.6.2009 (endelig vedtak)
Statistikk om innovasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2009

HELSE
° God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009
° Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009
° Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009
° Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009
° Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009
° Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA) - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009
° Legemidler for mennesker - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009
° Legemidler til dyr - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009
° Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler - Stortingsproposisjon lagt fram 26.6.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
Bruk av nasjonale tegnsett i toppdomenet .eu - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2009
Erfaringene med toppnivådomenet .eu - Rapport lagt fram av Kommisjonen 26.6.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Fellesskapskodeks for visa - Rådets 1. gangsbehandling 25.6.2009 (endelig vedtak)

MILJØ
° Integrert forebygging og begrensning av forurensning - IPPC (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling 25.6.2009 (politisk enighet; avvik fra EP)
EUs miljøpolitiske årsrapport for 2008 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.6.2009
Oppføring av difenacoum, didecyldimetylammoniumklorid og svovel som aktive stoffer (biocider) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2009
Endringer til REACH-forordningen om kjemikaler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.06.2009
Om unntak for overflateaktive stoffer i vaske- og rengjøringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.06.2009

NÆRINGSMIDLER
° Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2009
° Forbud mot bruk av visse parafinoljer i plantevernmidler - Rådsbehandling 25.6.2009 (endelig vedtak)
° Forbud mot bruk av en type parafinolje i plantevernmidler - Rådsbehandling 25.6.2009 (endelig vedtak)
Kloning skaper problemer for "ny mat" - Nyhetsoppslag 24.6.2009
° Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2006 (politisk enighet; avvik fra Europaparlamentet)

PLANTESANITÆRE SAKER
Botaniske og vitenskapelige navn på planter og organismer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 27.6.2009

SELSKAPSRETT
° Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsoliderte regnskaper - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2009

STATISTIKK
Statistikk om innovasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.6.2009

TRANSPORT
° Sikrere motorkjøretøyer - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Plassering av baknummerskilt på to- og trehjulede motordrevne kjøretøy (konsolidering) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
° Lys og lyssignaler på motorsykler (konsolidering) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Førervern på landbruks- og skogbrukshjultraktorer (konsolidering) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Førerspeil til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (konsolidering) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Styreinnretninger for landbruks- eller skogbrukshjultraktorer - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
° Verneramme for hjul- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Kopling og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Visse deler av og egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
° Radiostøydemping på jord-og skogbrukstraktorer - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
° Lys og lyssignaler på landbruks- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - Rådets 1. gangsbehandling 22.6.2009 (endelig vedtak)
Lydnivået til jordbruks- og skogbrukstraktorer - Rådets 1. gangsbehandlling 22.6.2009 (endelig vedtak)
° Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 25.6.2009
Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 25.6.2009

VARER
Sikkerhetstandarder for mp3-spillere - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 24.6.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.6.2009
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) hos fjærfe - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.6.2009
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i Kroatia og Sveits - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.6.2009
° Overgangsordninger for visse virksomheter i kjøtt- og melkesektoren i Bulgaria - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.6.2009
° Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting - Rådsvedtak (politisk enighet) 22.6.2009
Ikke totalforbud mot religiøs slakting - Nyhetsoppslag 23.6.2009
° Overgangsordninger for visse kjøtt-, fisk- og meieriprodukter i Romania - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.6.2009