Europalov - uke 27/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 272012 - Europalov - uke 27/2012

UKE 27/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 02.07-08.07.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012.
Forordningen opphever og erstatter rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet. Formålet med den nye og moderniserte forordningen, som 1. mai 2010 trådte i kraft i EU-landene, er å gjøre regelverket enklere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig, effektivt og moderne. EØS-komiteen vedtok 1. juli 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Storbritannia har bedt EU-domstolen vurdere sider ved EØS-relevansen av forordningen. EØS-komitevedtaket krevde parlamentsprosedyrer i Liechtenstein og Island. Disse er fullført og vedtaket trådte i kraft 1. mai 2012. Norske forskrifter som gjennomfører forordningen ble kunngjort 22. og 29. juni 2012.

° Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.7.2012
° Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsformidlingsdirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 3.7.2012
° Forsikringsdirektivet (Solvens II) : endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 3.7.2012
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 3.7.2012
Informasjon om investeringsprodukter - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 3.7.2012

FORBRUKERVERN
° Fjernsalgsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.7.2012

HELSE
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2012
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 29.6.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.7.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-konsultasjon om retningslinjer for statsstøtte til kortsiktig eksportkredittforsikring - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.6.2012 (frist 21.09.2012)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Minstestandarder for vern av svin - Norsk forskrift kunngjort 6.7.2012
° Import av dyr: endringsbestemmelser om blåtunge - Norsk forskrift kunngjort 6.7.2012
° Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Israel: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.7.2012
° Status for TSE-risiko (kugalskap) i Danmark og Panama - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 6.7.2012
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 6.7.2012
Meldepliktige dyresykdommer: endringer til listen - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 26.06.2012
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser og epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) og japansk flyndre - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomiteen 2.7.2012
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 27.6.2012
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringer for Kroatia til listen over godkjente tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 29.06.2012

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse høner, kalkuner og små fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 3.7.2012
° Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012

Næringsmidler
° Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2012
° Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 5.7.2012
° Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for spinetoram - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 5.7.2012
° Vilkår for bruk av tilsetningsstoffer til mat som inneholder aluminium - EØS-notat offentliggjort 5.7.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av E 432-436 i kokosmelk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2012
° Helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 2.7.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 2.7.2012
° Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 2.7.2012
° Grenseverdier for nitrat i grønnsaker - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012
° Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012
° Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012
° Forsterket offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012
° Nye mineraler som kan tilsettes til næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2012
° Plastforordningen om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringer og rettelser - Norsk forskrift kunngjort 3.7.2012

MILJØ
° CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - Norske forskrifter kunngjort 29.6.2012.
EØS-komiteen vedtok 15. juni 2012 å innlemme i EØS-avtalen CLP-forordningen for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Norske forskrifter som gjennomfører det nye EU-regelverket ble kunngjort 29. juni 2012. Forordningen gjennomfører FNs globale harmoniserte klassifikasjonssystem (GHS). Hensikten med et felles internasjonalt regelverk på området er å bedre beskyttelsen for helse og miljø og samtidig bedre betingelsen for internasjonal handel med kjemikalier. Den nye forordningen erstatter oransjefargede faresymboler med symboler på hvit bakgrunn med rød ramme. For helsefarlige produkter innføres to nye symboler. De eksisterende direktivene for klassifisering og merking av farlige kjemikalier, stoffdirektivet og stoffblandingsdirektivet, som begge er innlemmet i EØS-avtalen, vil gjelde parallelt med den nye forordningen fram til 1. juni 2015.

° Biociddirektivet: inkludering av flufenoxuron som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 7.7.2012
° Avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012

NÆRINGSPOLITIKK
EU-konsultasjon om små og mellomstore bedrifter og handlingsplanen for entreprenørskap 2020 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.7.2012 (frist 1.10.2012)

OFFENTLIGE INNKJØP
° Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige innkjøp - Høring om norsk klagenemd igangsatt av Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet 3.7.2012

SELSKAPSRETT
° Revisjonsdirektivet: krav til kompetente myndigheter i Australia og USA - Meddelelse fra Island 5.7.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.9.2012
° Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU - Meddelelse fra Island 5.7.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.9.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Europaparlamentets 2. gangsbehandling (kompromiss med Rådet).
Kommisjonen la i september 2010 fram forslag til en sammenslåing av tre eksisterende jernbanedirektiver og senere endringer av disse. Forslaget innfører nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, blant annet når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 13. juni 2012 fram til et kompromiss om direktivet. Kompromisset må formelt bekreftes av de to institusjonene før det kan publiseres i EU-tidende. For Europaparlamentets del skjedde dette 3. juli 2012.

° Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 3.7.2012
° Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring) - Norsk forskrift kunngjort 29.6.2012
Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2012
° Rettigheter for funksjonshemmede på flyreiser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 2.7.2012

VARER
° Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.6.2012