Europalov - uke 27/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 27/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.7.-8.7.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 2.7.2018
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste) - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU-programmet for rettigheter og verdier (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2018

ENERGI
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Australia om drivhusgassutslipp fra dyrking av landbruksråvarer - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2018

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Banker og andre kredittinstitusjoner
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: konverteringstabeller for kvalitetstrinn for eksterne kredittvurderingsbyråers kredittrisikovurderinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner - Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018
Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om tillatelser til bruk av avanserte målemetoder for operasjonell risiko - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Børs og verdipapirer
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2018
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.7.2018

FORBRUKERVERN
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.7.2018.
EUs reviderte forordning om merkning av tekstilprodukter skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte.

Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 2.7.2018

FORSKNING OG UTDANNING
EU-programmet Erasmus (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.7.2018.
Europakommisjonens forslag til neste Erasmus-program (2021-2027) lyder på 30 milliarder euro, en dobling fra nåværende budsjettperiode. Forslaget er en del av EUs langtidsbudsjett for samme periode, som Europaparlamentet og Rådet først må vedta. I lys av Brexit blir budsjettforhandlingene trolig svært krevende. Erasmus-busjettet er forslått med 25.9 milliarder euro til utdanningsområdet, 3.1 millliarder euro til ungdomsområdet og 550 millioner euro til idrettsområdet. Fremtidsrettede fag vil bli prioritert, som fornybar energi, klimaendringer, miljøteknologi, kunstig intelligens og design.

Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC) - Rapport om anvendelsen av ERIC lagt fram av Kommisjonen 6.7.2018,
ERIC-forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forsknings­infrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier. En ny norsk lov sikrer at organisasjons­formen ERIC for felles forskingsinfrastruktur kan benyttes også når Norge er vertsland.

Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2018
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2018

HANDELSFORENKLINGER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.7.2018*
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018) - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tobakksdirektivet (revisjon) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 4.7.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

INTELLEKTUELL EIENDOM
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen vedtok 6. juli å innlemme personvernforordningen (GDPR) i EØS-avtalen. Vedtaket er forventet å tre i kraft om en drøy uke. Da vil også personopplysningsloven som gjennomfører fordningen i norsk rett tre i kraft. I tillegg til GDPR-forordningen har EU også vedtatt et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse - Europaparlamentets plenumsbehandling 5.7.2018 (enighet med Rådet).
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

Schengen-rundreisevisum - Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018.
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum (revisjon) - Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 2.7.2018
EØS-avtalen artikkel 19 (handel med landbruksvarer) - Omtale av iverksetting av avtale publisert av Lanbruks- og matdepartementet 5.7.2018

KULTUR OG MEDIER
Europeisk år for kulturarv 2018 - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.7.2018*
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE) - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Godkjenning av natrium- og kaliumalginat som fôrtilsetningsstoff til visse dyrearter og fisk - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.7.2018*
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.7.2018*
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.7.2018*
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.7.2018*
Avslag på godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av riboflavin produsert av Bacillus subtilis - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.7.2018*
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Unionslisten for ny mat - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav til innhold i søknader om ny mat - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl. - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2018
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2018
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.7.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminer (kochenille, karminsyre) (E 120) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.7.2018*
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.7.2018*
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.7.2018*

Veterinærmedisin
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Miljøvirkningsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 2.7.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2018*
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.7.2018*
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningen for stoffene bukkehornkløver og sulfonylfluorid i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet penflufen i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet laminarin i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet acetamiprid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.7.2018

SELSKAPSRETT
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv) - Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018

STATISTIKK
Statistikkforordningen om europeisk statistikk - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.7.2018
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021 - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter - Europaparlamentets plenumsbehandling 3.7.2018 (enighet med Rådet)
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020 - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT
Sommertidsdirektivet - Høring om mulige endringer til direktivet igangsatt av Kommisjonen 4.7.2018.
På anmodning fra Europaparlamentet har Kommisjonen igangsatt en høring om ordningen med sommertid. Alternativet til dagens ordning er at hvert land velger om det vil ha vinter- eller sommertid hele året. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.

EUs fjerde jernbanepakke - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 3.7.2018.
Regjeringen har sendt på på høring et forslag om lovendringer i forbindelse med EUs fjerde jernbanepakke. Pakken skal bidra til å forenkle internasjonal togtrafikk samtidig som landene ivaretar tilsyn og kontroll av egen jernbaneinfrastruktur og togtrafikk. I forbindelse med høringen understreket samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at Norge vil beholde kontroll med norsk jernbane og ivareta Statens jernbanetilsyn sin rolle som nasjonal sikkerhetsmyndighet. Samtidig ønsker regjeringen å styrke mulighetene for internasjonale togforbindelser, hvilket krever et harmonisert regelverket på tvers av landegrensene og utvikling av en felles strategi.

Fartsskriverforordningen - Ikrafttredelse 1.9.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 6.7.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og trer i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Ikrafttredelse 1.9.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 6.7.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken. Direktivet om periodisk kjøretøykontroll er nå gjennomført i to norske forskrifter som trer i kraft høsten 2018.

Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked - Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - EØS-notat offentliggjort 3.7.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - EØS-notat offentliggjort 3.7.2018
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 3.7.2018
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018
Tiltak for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.7.2018
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2018
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Ikrafttredelse 1.9.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 6.7.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - Ikrafttredelse 1.9.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 6.7.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer for fartsskriverforordningen
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.7.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Ikrafttredelse 1.9.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Norge 6.7.2018 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer for fartsskriverforordningen
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 2.7.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapporteringssystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 3.7.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018 - EØS-notat offentliggjort 3.7.2018
Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting - Forslaget trukket av Kommisjonen 3.7.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder - EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen