Europalov - uke 28/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 282009 - Europalov - uke 28/2009

UKE 28/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.-12. juli 2009


MEST LEST SISTE UKE
1. EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
2. Fornybar energidirektivet: økt bruk av fornybar energi
3. Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
4. Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
5. Europeisk finanstilsyn
6. Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
7. Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport
8. Galileo, grunnvann og time-sharing i EØS-komiteen
9. Maskindirektivet
10. Postdirektivet vedtatt: skal gjennomføres før 2011

• nye saker
° endrede saker

DYREFÔR
Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.7.2009

FORBRUKERVERN
Klassifisering og rapportering av forbrukerklager og -forespørsler - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.7.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Norge inn i EUs navigasjonssatellittprogram - Nyhetsoppslag 8.7.2009
° Styringsstrukturer for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Ergos - EØS-komitevedtak 8.7.2009
° Gjennomføringen av satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Ergos - EØS-komitevedtak 8.7.2009
° Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Ergos) - EØS-komitevedtak 8.7.2009
° En europeisk referenseramme for kvalitetssikring av yrkesutdanning - Europaparlaments- og rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 8.7.2009
° Opplæringspoeng i yrkesrettet utdanning og opplæring (ECVET) - Europaparlaments- og rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 8.7.2009
Grønnbok om økt mobilitet blant ungdom - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 8.7.2009

HELSE
Vaksinering mot sesongbetont influensa - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.7.2009
Innmelding av influensa A (H1N1) til EF-nettet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.7.2009
Overføre sykdommer som skal omfattes av EF-nettet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.7.2009
° Legemidler til barn - Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 7.7.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
Konsultasjon om utnytting av det ledige digitale frekvensområdet (digitale dividende) - Konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 10.7.2009
Hvitbok om standardisering i IKT-sektoren - Hvitbok lagt fram av Kommisjonen 3.7.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Rapport om konkurransesituasjonen i legemiddelsektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.7.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
° TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet (AVMS-direktivet) - Høring igangsatt av Kultur- og kirkedepartementet 9.7.2009

NÆRINGSMIDLER
Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.7.2009

OFFENTLIGE INNKJØP
° Forsvarsanskaffelser - Rådets 1. gangsbehandling 7.7.2009 (endelig vedtak)

TRANSPORT
° Merking av betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på motorsykler (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 7.7.2009 (endelig vedtak)
° Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 7.7.2009 (endelig vedtak)
° Støtteben til motorsykler (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 7.7.2009 (endelig vedtak)

VARER
Tiltak til fremme av det indre marked - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 7.7.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Om gjennomføring av forordningen for offentlig kontroll med fôr og næringsmidler - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.7.2009
° Beskyttelsestiltak overfor høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i Kroatia og Sveits - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2009
Overgangsordninger for visse meierivirksomheter i Bulgaria - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 11.7.2009
Overgangsordninger for visse virksomheter i kjøtt- og melkesektorene i Polen - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.7.2009