Europalov - uke 29/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 292009 - Europalov - uke 29/2009

UKE 29/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.-19.juli 2009


MEST LEST SISTE UKE

1. EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
2. Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
3. Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
4. Europeisk finanstilsyn
5. Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Ergos)
6. Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
7. Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
8. Galileo, grunnvann og time-sharing i EØS-komiteen
9. Betalingstjenestedirektivet
10. Fornybar energidirektivet: økt bruk av fornybar energi

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Arbeidsutstyrsdirektivet: arbeidstakeres bruk av utstyr under arbeidet (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 13.7.2009 (endelig vedtak)

ENERGI
° Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 15.7.2009

FINANSIELLE TJENESTER
Endringer til direktivene om kapitaldekning og om etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Forslag lagt fram av Kommisjonen 13.7.2009

HELSE
Epidemiologisk overvåking av og kontroll med overførbare sykdommer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.7.2009

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
° Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 15.7.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumfrihet for statsborgere fra Makedonia, Serbia og Makedonia - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.7.2009

MILJØ
Kriterier for EUs miljømerke til innendørs maling og lakk - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.7.2009
Kriterier for EUs miljømerke til utendørs maling og lakk - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 14.7.2009

NÆRINGSMIDLER
° Forbud mot bruk av metam i plantevernmidler - Rådsbehandling 13.7.2009
° Godkjenning av bruk av tetrakonazol i plantevernmidler - Rådsbehandling 13.7.2009
° Forbud mot bruk av difenylamin i plantevernmidler - Rådsbehandling 13.7.2009
° Forbud mot bruk av bifentrin i plantevernmidler - Rådsbehandling 13.7.2009
° Forbud mot bruk av triazoksid i plantevernmidler - Rådsbehandling 13.7.2009

SELSKAPSRETT
° Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - Rådets 1. gangsbehandling 13.7.2009 (endelig vedtak)
° Enkeltpersonselskaper med begrenset ansvar (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 13.7.2009 (endelig vedtak)

STATISTIKK
° Statistikker om informasjonssamfunnet - Rådets 1. gangsbehandling 13.7.2009 (endelig vedtak)

TRANSPORT
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.7.2009
° Ansvarsforsikring for motorvogn - Rådets 1. gangsbehandling 13.7.2009 (endelig vedtak)
° Fartssertifikat for fartøyer på indre vannveier - Rådets 1. gangsbehandling 13.7.2009 (endelig vedtak)

VARER
° Kodifisering av direktivet om trykkbeholdere - Rådets 1. gangsbehandling 13.7.2009 (endelig vedtak)

VETERINÆRE FORHOLD
Tiltak mot fugleinfluensa hos fjærfe og andre fugler i fangenskap - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.7.2009