Europalov - uke 29/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 292014 - Europalov - uke 29/2014

UKE 29/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.-20.07.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EØS-avtalen artikkel 69 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn) - Fortolkiningsdom avsagt av EU-domstolen 17.07.2014

ENERGI
- EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Tilleggspensjonsdirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014.
Over åtte år etter at Kommisjonen la fram et første forslag til et direktiv om tilleggspensjoner, ble direktivet vedtatt og publisert i EU-tidende 30. april 2014. Det nye direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett innen fire år. EFTA/EØS-landene sendte 15. juli 2014 til EUs utenrikstjeneste utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen.

FORBRUKERVERN
EU-anbefalinger om pengspill på internett - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.07.2014

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont 2020: EU-høring om delprogrammet 'Vitenskap med og for samfunnet' - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.07.2014

HELSE
- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2014 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av triclosan og parabener som konserveringsmiddel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.07.2014
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen 17.07.2014
- Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Gruppen av representanter for europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring) - Høring igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 17.07.2014.
I rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 og rådsforordning (EF) nr. 380/2008 er det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk. Gjennom behandlingen av enkeltsaker har Utlendingsdirektoratet blitt oppmerksomme på flere utfordringer og problemstillinger ved det gjeldende regelverket. For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft, igangsatte Arbeids- og sosialdepartementet en høring 17. juli 2014 om forslag til noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Notifisering av statsstøtte: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Reviderte retningslinjer for statstøtte til utbygging av bredbånd - Retningslinjer oppdatert av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
- Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk - Retningslinjer oppdatert av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
- Retningslinjer for regional statsstøtte - Retningslinjer oppdatert av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
- Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer - Oppdaterte retningslinjer for statsstøtte vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
- Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper - Oppdaterte retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014
- Retningslinjer for statsstøtte til energi og miljøvern - Retningslinjer vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 16.07.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Brasil og Costa Rica - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.07.2014

Næringsmidler
- Tillatelse til import av visse fiskeprodukter for konsum fra Moldova - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.07.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.07.2014
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.07.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ethyl-laurol-arginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 15.07.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 15.07.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 15.07.2014
- Bruk av karamellfarger (E150a-d) i øl og maltbaserte drikkevarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 15.07.2014
- Tilsetningsstoffer i mat: bruk av advantam som søtstoff - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 15.07.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.07.2014

MILJØ
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Grunngitt uttalelse om mangelfull gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sendte 17. juli 2014 en grunngitt uttalelse til norske myndigheter om feilaktig gjennomføring i norsk rett av EUs regelverk om konsekvensutredninger. Stortingets EU/EØS-nytt publiserte 21. august 2013 en omtale av ESAs åpningsbrev til Miljøverndepartementet.

- Miljøvirkningsdirektivet (fra 2012) - Grunngitt uttalelse om manglende gjennomføring i norsk rett avgitt av EFTAs overvåkingsorgan 17.07.2014.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sendte 17. juli 2014 en grunngitt uttalelse til norske myndigheter om manglende gjennomføring i norsk rett av EUs miljøvirkningsdirektiv fra 2011. Direktivet, som er en kodifisert utgave av direktiv 85/337/EØF og senere endringer av dette, fastsetter generelle prinsipper for vurdering av miljøvirkningene med sikte på å supplere og samordne prosedyrene for tillatelse til offentlige og private prosjekter som sannsynligvis vil få stor innvirkning på miljøet. Vurderingen bør foretas på grunnlag av relevante opplysninger fra utbyggeren og eventuelt også fra myndighetene og fra den del av allmennheten som kan bli berørt av prosjektet.

- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av mineralolje og gass - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite. Sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.07.2014
- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av olje og gass - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite. Sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.07.2014
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.07.2014
- Auksjoneringsforordningen: endringsbestemmelser om kvotemengder i 2013-2020 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 09.07.2014
- Persistente organiske forbindelser: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 05.06.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i tenningsmoduler og motorstyringssystemer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kvikksølv i visse industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse industrielle overvåkings- og kontrollsystemer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse kondensatorer til bruk i industrielle overvåkings- og kontrollinstrumenter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i mikrokanalplater (MCP) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i store flater av lagdelte dyseelementer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i gassutladningslamper til bruk i skilt og spesialbelysning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014

NÆRINGSPOLITIKK
Grønnbok og EU-høring om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter - Grønnbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2014

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 3 og 13 og IAS 40 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 17.07.2014
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 2,3 og 8 og IAS 16, 24 og 38 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 17.07.2014

STATISTIKK
Statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.07.2014
EU-høring om statistikk for virksomheter og foretak - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 15.07.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Utveksling av informasjon over landegrensene om sikkerhetsrelaterte trafikkforseelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.07.2014.
Kommisjonen la 18. juli 2014 fram forslag til et revidert direktiv om håndhevelse av trafikkforseelser over landegrensene. EU-domstolen opphevet 6. mai 2014 det opprinnelige direktivet fra 2011 som skulle gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtekter over landegrensene. Dommen var knyttet til hjemmelsgrunnlaget for direktivet, som i beslutningsprosessen ble endret fra transportpolitikk til politisamarbeid. Forslaget til nytt direktiv er hjemlet i EU-traktatens artikkel 91 om transportpolitikk og er merket EØS-relevant.

Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 01.07.2014
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.07.2014
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 03.07.2014
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flypersonell i sivil luftfart: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 19.07.2014
- Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon - EØS-notat offentliggjort 18.07.2014

VARER
- Sikkerhetskrav til persienner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.07.2014
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.07.2014