Europalov - uke 29/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 29/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.7.-24.7.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.7.2016

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkredittdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.7.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner - Rådets 1. gangsbehandling 18.7.2016 (kompromiss med EP)
- Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2016

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Rådets 1. gangsbehandling 18.7.2016 (kompromiss med Europaparlamentet).
Rådet godkjente 18. juli et kompromiss med Europaparlamentet om innføring av EU-regler for økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester og applikasjoner for mobiltelefoner. Formålet med direktivet er å sikre at 12 ulike typer nettjenester oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Etter tilsvarende godkjenning av Europaparlamentet, vil direktivet bli publisert i EU-tidende. Myndighetene vil ha 3-5 år på seg til å gjennomføre bestemmelsene.

- Tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 19.7.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.4.2016
- Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.7.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.7.2016. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.4.2016
- EØS-avtalen artikkel 51 (transport: forskjellsbehandling) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.5.2016
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.7.2016
- Fusjonsforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.7.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2016
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2016

Næringsmidler
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.7.2016
Den europeiske myndighet for mattrygghet: endringsbestemmelser om vitenskapskomiteene - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 19.7.2016
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål - Norsk forskrift kunngjort 22.7.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.7.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.7.2016

MILJØ
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.7.2016.
Som ledd i oppfølgingen av Parisavtalen har Kommisjonen lagt fram en tiltakspakke for å påskynde omstillingen til en lavkarbonøkononomi. Det inkluderer blant annet bindende reduksjonsmål for klimagassutslipp i perioden 2021-2030. Kommisjonen har også lagt fram en strategi for reduksjon av utslipp fra kjøretøyer.

- Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.7.2016
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.7.2016
Årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.7.2016
Inkludering av klimautslipp fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.7.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.7.2016
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generalavdokat 19.7.2016
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om egenskapen miljøfare (HP14) - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 20.7.2016
- Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.7.2016
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.7.2016
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.7.2016
- Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.7.2016
- Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.7.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.7.2016
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.7.2016. EØS-notat offentliggjort 21.7.2016
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.7.2016. EØS-notat offentliggjort 21.7.2016

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.7.2015
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.7.2016
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.7.2016
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.7.2016
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.7.2016
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.7.2016
- Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.7.2016

SELSKAPSRETT
- Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.7.2016

STATISTIKK
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.7.2016
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 21.7.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] [4] [5] sendt til EU-domstolen 25.4.2016

TRANSPORT
- EØS-avtalen artikkel 51 (transport: forskjellsbehandling) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.5.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.7.2016
EU-høring om CO2-utslipp fra varebiler - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.7.2016
EU-høring om overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.7.2016
- Førerkortdirektivet (fra 2013) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.4.2016
- Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.7.2016
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2016