Europalov - uke 29/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 29/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.7.-23.7.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EFTA-domstolen

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.7.2017
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.5.2017
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.7.2017
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2017
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 20.7.2017

ENERGI
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.7.2017

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.7.2017

HELSE
Legemidler til barn (pediatriforordningen) - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 19.7.2017.
EFTAs overvåkingsorgan skal få myndighet til å gi bøter til legemiddelselskap ved brudd på bestemmelser i EUs pediatriforordning. Det fremgår av EØS-komiteens beslutning 5. mai om innlemmelse av forordningen fra 2006 i EØS-avtalen. Pediatriforordningen skal blant annet fremme utvikling og godkjenning av legemidler for barn. Gjennomføringen av regelverket i Norge krever endring av patentloven og legemiddelloven, og har ifølge EØS-notatet betydelige budsjettmessige konsekvenser. Det ble samtidig gjort vedtak om innlemmelse i EØS-avtalen av tre tilknyttede rettsakter [1] [2] [3] om legemidler og patentbeskyttelse.

EU-høring om helse og helsetjenester i det indre digitale marked - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.7.2017*
Legemidler til pediatrisk bruk - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2017
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.7.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter - Norsk forskrift kunngjort 17.7.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - Norsk forskrift kunngjort 17.7.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2017*

INDRE MARKED OG EØS
EU-høring om utfordringer for detaljhandelen i lys av økende e-handel - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.7.2017*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.7.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2017*
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.7.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2017*
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om zootekniske sertifikater for raserene avlsdyr av hestefamilien - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.7.2017*
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2017*
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2017*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Poland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2017*
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2017*
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2017*
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2017*

Fôrvarer
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017*
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 20.7.2017*

Næringsmidler
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Norsk forskrift kunngjort 18.7.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.7.2017*
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.7.2017*
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om paralytisk skalldyrsgift (PSP) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017*

MILJØ
Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett - EU-høring oom evaluering av EUs miljøbyr og EIONET igangsatt av Kommisjonen 17.7.2017
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017*
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 20.7.2017
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Rapport om vurdering av kvotetildelingsmetoden lagt fram av Kommisjonen 13.7.2017
Kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 19.7.2017*
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017*
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 14.7.2017

Plantevernmidler
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i planetevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 21.7.2017.
Etter flere års diskusjoner med EU-landenes eksperter har Kommisjonen fått flertallet av medlemslandenes representanter bak seg for regelverket om kriterier for hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler. Uenigheten har blant annet dreid seg om stoffenes terskelverdi for effekt. Sverige og Danmark ønsker strengere regler og stemte imot, mens Frankrike ga opp sin langvarige motstand. Den omforente teksten må formelt klareres av Rådet og Europaparlamentet før den kan publiseres i EU-tidende og tre i kraft. Kommisjonens forslag om tilsvarende regelverk for biocider er fortsatt til behandling i ekspertkomiteen.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
IKT-tekniske spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anskaffelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.7.2017*

SELSKAPSRETT
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.7.2017

STATISTIKK
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.72017

TRANSPORT
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.7.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6) - EØS-notat offentliggjort 22.7.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - Norsk forskrift kunngjort 17.7.2017
Flypassasjerers rettigheter - Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 28.4.2017