Europalov - uke 30/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 30/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.7.-30.7.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.7.2017. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser - Forslag til rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 27.7.2017*

ENERGI
Energimerkeforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2017.
Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende 28. juli. Forodningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Det nye regelverket, som trer i kraft i EU-landene 1. august, er nå til vurdering i EØS/EFTA-landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen.

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 28.7.2017
EU-høring om gebyrer ved betalinger over landegrensene - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.7.2017*
Pengemarkedsfondsforordningen - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 25.7.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om godkjenning av sentrale motparter (CCPer) - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.7.2017

FORBRUKERVERN
EUs forbrukerundersøkelse 2017 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 25.7.2017*

HANDELSFORENKLINGER
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 26.7.2017 og forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Høring om EUs IT-systemer for grensekontroll og sikkerhet - Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 27.7.2017*
Standardformat for visum: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Konkurransebestemmelser om vertikale avtaler og samordnet praksis - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.7.2017

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.7.2017*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
EU-referanselaboratorium for matbårne virus (Livsmedelsverket, Sverige) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.7.2017*
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.7.2017

Fôrvarer
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - EØS-notat offentliggjort 26.7.2017
Fôrmiddelkatalogen: endringer - EØS-notat offentliggjort 26.7.2017

Næringsmidler
Ny matforordningen (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 27.7.2017.
EUs reviderte regelverk om ny mat ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 7. juli og gjennomført i norsk rett 20 dager senere. Forordningen omfatter mat produsert på nye måter og med nye ingredienser som nanopartikler eller mat basert på hittil ukjente planteråstoffer. Regelverket trer i kraft i hele EØS-området i 2018. Det vil blant annet klargjøre definisjonen av ny mat og inneføre en enklere, EU-sentralisert godkjenningsprosedyre.

Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kaliumpolyaspartat som stabilisator i vin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2017*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol - EØS-notat offentliggjort 26.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dimetoat og ometoat - EØS-notat offentliggjort 26.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 26.7.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.7.2017
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 26.7.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.7.2017*

MILJØ
Miljøvirkningsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.7.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.7.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.7.2017
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*
Forlenget godkjenning av difenacoum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*
Forlenget godkjenning av brodifacoum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*
Forlenget godkjenning av difethialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*
Forlenget godkjenning av flocoumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*
Forlenget godkjenning av warfarin som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*
Forlenget godkjenning av klorophacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*
Forlenget godkjenning av coumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2017*

Plantevernmidler
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2017*
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2017*
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2017*
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2017*
Forlenget godkjenning av maleic-hydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2017*
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2017*
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2017*
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.7.2017*
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.7.2017*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.5.2017

TRANSPORT
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.7.2017
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere - Norsk forskrift kunngjort 24.7.2017
Flypassasjerers rettigheter - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.5. og 18.5.2017
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.7.2017
EU-høring om evaluering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.7.2017*