Europalov - uke 31/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 312009 - Europalov - uke 31/2009

UKE 31/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27. juli - 2. august 2009


MEST LEST SISTE UKE
1. Lokomotivførerdirektivet til Stortinget
2. Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
3. Om bruk av visse stoffer i solkremer
4. Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
5. Galileo, grunnvann og time-sharing i EØS-komiteen
6. Fornybar energidirektivet: økt bruk av fornybar energi
7. Nytt direktiv for typegodkjenning for kjøretøyer
8. Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Ergos)
9. CO2-utslipp fra fly inn i EUs kvotehandelsdirektiv
10. Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Erfaringene med direktivet om likebehandling - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.7.2009
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.7.2009
° Koordinering av offentlige trygdeordninger - Rådets 2. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)

FINANSIELLE TJENESTER
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 28.7.2009
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)
° Betalinger over landegrensene i Fellesskapet (euroforordningen) - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)
° Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)
° Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)
Tre nye EU-programmer på vei - Nyhetsoppslag 28.7.2009
° EU-program om finansielle tjenesteytelser, regnskapsavlegging og revisjon - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)

FORSKNING OG UTDANNING
Tre nye EU-programmer på vei - Nyhetsoppslag 28.7.2009
° European Metrology Research Programme (EMRP) - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)

IKT, TELEKOMMUNIKASJON OG POSTTJENESTER
Tre nye EU-programmer på vei - Nyhetsoppslag 28.7.2009
° EU-program for utvikling av e-løsninger mellom offentlige myndigheter (2010-2015) - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)
Frekvensområde klargjøres for nye mobiltjenester - Nyhetsoppslag 28.7.2009
° GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser - Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.7.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EUs konkurransepolitikk 2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 23.7.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
Erfaringene med direktivet om tilbakelevering av kulturgjenstander - Rapport lagt fram av Kommisjonen 30.7.2009

MILJØ
Erfaringene med direktivet om private og offentlige prosjekters innvirkning på miljøet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.7.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til overnattingstjenester - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.7.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.7.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tissuepapir - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.7.2009
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tjenester på campingplasser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.7.2009
Kritierier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.7.2009
Tekniske spesifikasjoner for kjemisk analyse og kontroll av vannkvalitet - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
° Stoffer som bryter ned ozonlaget - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)
° Forelengelse av tidsfrister for omsetning av visse biocidholdige produkter - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)
Oppføring av sulfurylfluorid som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 29.7.2009
Oppføring av fenpropimorf som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 30.7.2009
Oppføring av indoxacarb som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 30.7.2009
Oppføring av koumatetralyl som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 30.7.2009
Oppføring av dinatriumokctaborattetrahydrat som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
Oppføring av aluminiumfosfid som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
Oppføring av borsyre som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
Oppføring av alfakloralose som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
Oppføring av bromadiolon som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
Oppføring av dinatriumtetraborat som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
Oppføring av thiakloprid som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.7.2009
Oppføring av nitrogen som et aktivt stoff (biocid) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.7.2009
Forlengelse av godkjenningen for visse aktive stoffer (biocider) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 30.7.2009

NÆRINGSMIDLER
° Krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger - Norsk forskrift kunngjort 17.7.2009
° Sammensetning og merking av næringsmidler for personer som ikke tåler gluten - Norsk forskrift kunngjort 14.7.2009
° Deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler: daglig inntak, energiomsetningsfaktorer og definisjoner - Norsk forskrift kunngjort 14.7.2009
Erfaringene med EU-forordningene om næringsmiddelhygiene - Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.7.2009
° Næringsmidler til spesielle formål (omarbeiding) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.7.2009
° Godkjenning av bruk av tetrakonazol i plantevernmidler - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.7.2009
° Forbud mot bruk av metam i plantevernmidler - Rådsvedtak publisert i EU-tidende 28.7.2009

SELSKAPSRETT
° Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2009
° Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)

STATISTIKK
Statistikker om inntekter og levevilkår: undersøkelser om husstandenes ressurser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2009

TRANSPORT
° Sikrere motorkjøretøyer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2009
° Sikring av passasjerer på motorsykkel (kodifisering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
° Maksimalhastighet og lasteplattformer for landbruks- og skogbrukstraktorer (konsolidering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.7.2009
° Førerspeil til landbruks- og skogbrukshjultraktorer (konsolidering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.7.2009
° Kopling og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.7.2009
° Lydnivået til jordbruks- og skogbrukstraktorer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
° Styreinnretninger for jordbruks- eller skogbrukstraktorer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 1.8.2009
Styringsgruppen for SafeSeaNet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 1.8.2009
° Endring av regelverket for miljøtransportprogrammet Marco Polo II - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 13.7.2009 - Norsk forskrift kunngjort 17.7.2009
Miljøvernskrav til materiell innen sivil luftfart - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2009

VARER
° Endring av direktivet om skipsutstyr - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2009
° Handel med selprodukter - Rådets 1. gangsbehandling 27.7.2009 (endelig vedtak)

VETERINÆRE FORHOLD
° Dyrehelsemessige krav til import av visse fugler - Norsk forskrift kunngjort 7.7.2009