Europalov - uke 31/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 31/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.8.-7.8.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
EU-høring om makrotilsyn med finanssektoren - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 1.8.2016
- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 3.8.2016

FORBRUKERVERN
- Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 1.8.2016.
Europakommisjonen har lagt fram en rekke lovforslag som skal bidra til økt handel på nettet over landegrensene og samtidig gi større forbrukervern. Kommisjonen vil blant annet hindre uberettiget geografisk blokkering og andre former for forskjellsbehandling ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. To andre forslag tar sikte på henholdsvis å lette pakkeleveringen over landegrensene og å styrke samarbeidet mellom nasjonale forbrukermyndigheter. Lovforslagene er ledsaget av en kommisjonsmelding om stimulering av grensekryssende e-handel. Samtidig har Kommisjonen lagt fram en omfattende strategi for onlineplattformer i det digitale indre marked, inkludert et lovforslag om oppdatering av AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester.

- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.5.2016
- Forbrukerkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.4.2016
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.8.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2016.

HANDELSFORENKLINGER
- Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017 - Dansk departementsnotat offentliggjort 5.8.2016

INDRE MARKED OG EØS
EU-høring om informasjonsverktøy for det indre marked - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 2.8.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser om fingeravtrykk - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.8.2016
- Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA - ommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.8.2016
- Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser - Norsk forskrifter [1], [2] kunngjort 5.8.2016

Næringsmidler
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 2.8.2016
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 5.8.2016
- Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2016

MILJØ
- Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC) - Norsk forskrift kunngjort 2.8.2016.
En norsk forskrift gjennomfører fra 1. august EUs industriutslipps­direktiv fra 2010. Det nye regelverket tar blant annet sikte på en skjerping av prinsippet om bruk av best tilgjengelige teknikker. EØS-komiteen vedtok i 2015 å føye direktivet til EØS-avtalen. Direktivet gjennomføres i Norge gjennom endringer i forurensningsforskriften og avfallsforskriften.

- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.8.2016
- Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A - EØS-notat offentliggjort 6.8.2016
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om asbestfibre (krysotil) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2016
Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.7.2016
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.7.2016

Plantevernmidler
- Forlenget godkjenning av acibenzolar-S-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016

TRANSPORT
- Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.7.2016
- Skipsavfallsdirektivet - Dom om mangelfull norsk gjennomføring avsagt av EFTA-domstolen 2.8.2016
- Anerkjennelse av Indias skipsregister - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.8.2016
- Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2016