Europalov - uke 3/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 3/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.1.-22.1.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat publisert 17.1.2017.
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det blir nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.

- Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.10.2016
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.10.2016
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.1.2017

ENERGI
- Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.1.2017
Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2017 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.1.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- En europeisk kapitalmarkedsunion - Høring igangsatt av Kommisjonen 20.1.2017
- Forsikringsformidlingsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen26.10.2017
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler - Kommisjonsutkast forkastet av Europaparlamentet 19.1.2017
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.1.2017
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.1.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.1.2017

FORBRUKERVERN
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol - EØS-notat offentliggjort 17.1.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-arbeidsplan for sport 2014-2017 - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.1.2017

HELSE
- Legemidler til barn (pediatriforordningen) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2017
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Norsk forskrift kunngjort 18.1.2017
Helsetrusler over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser om varslingsprosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.1.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) - EU-høring om evaluering og mulig revisjon av ENISA igangsatt av Kommisjonen 18.1.2017
- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - EØS/EFTA-kommentar sendt til EU 12.1.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Definisjon av statsstøtte - Retningslinjer publisert av EFTAs overvåkingsorgan 18.1.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.1.2017
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.1.2017
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.1.2017
Godkjenning av et laboratorium i Brasil for kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.1.2017
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2017
Import av visse hovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.1.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.1.2017
Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.1.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.1.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.1.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017

Næringsmidler
- EUs næringsmiddelregelverk og matsikkerhetsbyrå (EFSA) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.1.2017
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205 - EØS-notat offentliggjort 21.1.2017
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - EØS-notat offentliggjort 17.1.2017
Overvåking av mineraloljehydrokarboner i matvarer - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 17.1.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.1.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.1.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.1.2017
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.1.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.1.2017
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.1.2017

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2017

MILJØ
- Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.1.2017
- Havstrategidirektivet - Rapport om EU-landenes overvåkingsprogrammer lagt fram av Kommisjonen 16.1.2017
- Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.1.2017
- Retningslinjer for utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.10.2016
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk) - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.1.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 18.1.2017
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller - EØS-notat offentliggjort 17.1.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr - Norsk forskrift kunngjort 18.1.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr - Norsk forskrift kunngjort 18.1.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer - Norsk forskrift kunngjort 18.1.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
EU-høring om forhåndsvurdering av planlagte anbud for store infrastrukturprosjekter - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.1.2017

STATISTIKK
- EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020 - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 16.1.2017

TRANSPORT
- eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2017
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2017
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2017
- Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.1.2017
- Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser - EØS-notat offentliggjort 21.1.2017