Europalov - uke 3/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 3/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.1.-20.1.2020

REDAKTØRENS VALG

SAKER I EFTA-DOMSTOLEN

SAKER I EU-DOMSTOLEN

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Vikarbyrådirektivet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020

ENERGI
Økodesignkrav til ventilasjonssystemer til store bygninger: retting av visse språkversjoner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.1.2020*

FINANSIELLE TJENESTER
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 3.12.2019 og kunngjort 17.1.2020.
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2018 sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen. Vedtaket trådte i kraft 1. august 2019. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019 - EØS-notat offentliggjort 15.1.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2020

FORBRUKERSAKER
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.1.2020
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020

HANDELSFORENKLINGER
Gjensidig godkjenning av varer (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2020

IMMATERIALRETT
Opphavsrettsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.1.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter - Norsk forskrift kunngjort 13.1.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.1.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.1.2020*
Import og transitt av fjørfevarer fra Russland i forbindelse med Newcastle disease - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.1.2020*
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.1.2020*

Næringsmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2020
Omsetning av nikotinamidribosidklorid som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.1.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.1.2020
Unionslisten for ny mat og forlenget bruk av betaglukaner fra gjær: rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2020

MILJØ
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2020
Deponidirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.1.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.1.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller - EØS-notat offentliggjort 15.1.2020

Plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifosmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.1.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.1.2020

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsvarsanskaffelsesdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter - EØS-notat offentliggjort 16.1.2020
Innkjøpsdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt plan- og designkonkurranser - EØS-notat offentliggjort 16.1.2020
Forsyningsvirksomhetdirektivet: justering av terskelverdiene for bygge- og anleggs-, vare- og tjenestekontrakter samt prosjektkonkurranser - EØS-notat offentliggjort 16.1.2020
Konsesjonskontraktsdirektivet: justering av terkselen for konsesjoner - EØS-notat offentliggjort 16.1.2020

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRC 7 og 9 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.1.2020

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2020
EUs tredje postdirektiv, som ble vedtatt av EU i 2008, medfører full liberalisering av all brevpost. Jens Stoltenbergs andre regjering besluttet at direktivet ikke skulle innlemmes i EØS-avtalen og varslet EU om beslutningen. Erna Solbergs regjering med støtte fra samarbeidspartiene åpnet imidlertid opp for EØS-innlemmelse og vedtok å gjennomføre innholdet i postdirektivet i norsk rett, og ny postlov ble vedtatt av Stortinget i juni 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. Island har på sin side lenge blokkert innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. 15. januar 2020 ble imidlertid utkast til EØS-komitebeslutning oversendt av EØS/EFTA-landene til EU-siden med sikte på innlemmelse av direktivet. Innlemmelsen vil ikke få praktisk betydning i Norge siden regelverket allerede er gjennomført i norsk rett, men vil sikre norske bedrifters adgang til postmarkedet i andre EØS-land. EUs første og andre postdirektiv ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen i henholdsvis 1998 og 2002.

Den europeiske regulatørgruppen for posttjenester (ERGP) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.1.2020
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020

TRANSPORT
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2020