Europalov - uke 33/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 33/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.8.-19.8.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Deltidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018

ENERGI
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Årsrapport for 2016 lagt fram av Kommisjonen 17.8.2018
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Grensekryssende elektrisitet: retningslinjer for kapasitetsfastsettelse og flaskehalshåndtering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom: utfyllende bestemmelser om påbudt yrkesansvarsforsikring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 14.8.2018
Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kontroll med erverv og besittelse av våpen - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 17.8.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.8.2018
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.8.2018
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.8.2018

Næringsmidler
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.8.2018
Godkjenning av omsetning av 1-metylnicotinamidklorid som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.8.2018
Godkjenning av omsetning av pyrroloquinoline quinone dinatriumsalt som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.8.2018
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.8.2018

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.8.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.8.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.8.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.8.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.8.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018

STATISTIKK
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.8.2018

TRANSPORT
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon - EØS-notat offentliggjort 16.8.2018
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Flypassasjerers rettigheter - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.4.2018, 2.5.2018 og 5.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.8.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.8.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.8.2018