Europalov - uke 34/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 342013 - Europalov - uke 34/2013

UKE 34/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.-25.08.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-høring om sikkerhet og helse på arbeidsplassen - EFTA/EØS-kommentar offentliggjort 23.8.2013.
Europakommisjonen igangsatte 31. mai 2013 en åpen høring for at innhente synspunkter på resultatene av en evaluering av EU-strategien for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012. Høringsuttalelsene skal brukes i arbeidet med å identifisere utfordringer og utviklingen en ny EU-politikk på området. EFTA/EØS-landene oversendte 23. august 2013 felles synspunkter til Kommisjonen.

- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Førsteutkast av 25.7.2013 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 5.8.2013.
Kommisjonen la 26. april 2013 fram et direktivforslag om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Blant foreslåtte tiltak er etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. Forslaget, som er merket EØS-relevant, skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet. Et førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling ble offentliggjort 5. august 2013.

ENERGI
- Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.8.2013
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Europaparlamentets komiteinnstilling av 29.7.2013 offentliggjort 9.8.2013
Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2014 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.8.2013
- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 30.7.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Euroforordningen: betalinger over landegrensene - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Finansdepartementet 19.8.2013.
Finansdepartementet igangsatte 19. august 2013 en høring om gjennomføring av EØS-regler i norsk rett som svarer til euroforordningen fra 2009 (dette faktaarket) og forordning 260/2012 om teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro (se under). Det foreslås at forordningene gjennomføres ved inkorporasjon i finansavtaleloven.

- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Høring om gjenomføring i norsk rett igangsatt av Finansdepartementet 19.8.2013
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - EØS-høring av forslag om nye norske regler om kassasystemer omtalt av Finansdepartementet 19.8.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - Førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 19.7.2013
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen - Norske forskrifter kunngjort 20.8.2013
- Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Elektroniske bruksanvisninger til medisinsk utstyr - Norsk forskrift kunngjort 23.8.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Varemerkedirektivet (revisjon) - Førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 31.7.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 10.7.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): 8. region - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.8.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Ytterligere tiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 23.8.2013
Tiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.8.2013
- Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia og Herzegovina - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringer vedrørende referanselaboratorier - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Import av dyr og ferskt kjøtt: krav til veterinærsertifikat for Botswana - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Mexico - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Spania, Italia og Polen - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Mexico: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien til Unionen: endringsbestemmelser for Bahrain og Kina - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av laboratorium i Ukraina for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Import av fiskevarer til konsum: endringsbestemmelser for St. Helena - EØS-notat offentliggjort 23.8.2013
- Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av visse hester etter kortvarig eksport - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner og smågriser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Godkjenning av et preparat av B. subtilis som tilsetningsstoff til griser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Godkjenning av to preparater av L. plantarum som tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Fortilsetningsstoff av Bacillus cerus: suspensjon av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 15.8.2013
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Maksimumsgrenser for rester av planetvernmidler i matvarer og dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av folsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.8.2013
- Godkjenning av kolinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.8.2013
- Godkjenning av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av clinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver og smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.8.2013

Plantesanitære forhold
Forbud mot visse hampsorter i Tyskland - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Næringsmidler
Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Maksimumsgrenser for rester av planetvernmidler i matvarer og dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - Omtale publisert av Mattilsynet 19.8.2013
- Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Avslag på godkjenning av et fôrttilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.8.2013
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
- Beskyttelsestiltak mot ikke tillatt genetisk modifisert ris fra Kina: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

Veterinærmedisin
- Veterinærmedisiner for behandling av dyr av hestefamilien - EØS-notat offentliggjort 24.8.2013

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Utkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 9.8.2013.
Europakommisjonen la 26. oktober 2012 fram forslag til revisjon av miljøvirkningsdirektivet. Europaparlamentets komiteinnstilling av 22. juli 2013 ble offentliggjort 9. august 2013. Innstillingen skal nå behandles i Europaparlamentets plenumsforsamling. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn. Ifølge Kommisjonen vil dagens nivå av miljøvern vil bli styrket, og bedrifter vil få et mer harmonisert regelverk.

- Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning - Førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 15.7.2013
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til blandebatterier - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 24.8.2013
° Vanndirektivet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt.
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Europaparlamentets komiteinnstilling av 29.7.2013 offentliggjort 9.8.2013

STATISTIKK
- Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.8.2013.
EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger. Kommisjonen la 14. august 2013 fram en rapport om anvendelsen av forordningen.

- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 30.7.2013
- Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 19.8.2013
- Blue Belt: Indre marked for maritim transport - Svensk departementsnotat offentliggjort 21.8.2013
Ratifisering på nasjonalt nivå av Den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk - Forslag til rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 20.8.2013
- Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.8.2013

VARER
- Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke) - Veiledningsdokument lagt fram av Kommisjonen 16.8.2013
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - EØS-høring av forslag om nye norske regler om kassasystemer omtalt av Finansdepartementet 19.8.2013