Europalov - uke 34/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 34/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.8.-23.8.2020

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen - Høring om granskningsrapporten av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 21.8.2020.
Utredningen fra utvalget som har gransket norske myndigheters praktisering av EUs trygdeforordning ble offentliggjort 4. august 2020. Ifølge arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter rapporten en systemsvikt. Saken handler i første rekke om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land. EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet (Solvens II) - EØS-notat om Kommisjonens høring om mulig revisjon av direktivet offentliggjort 20.8.2020

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.5.2020 og kunngjort i EU-tidende 17.8.2020
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 17.8.2020

FORSKNING OG UTDANNING
EU-handlingsplan for yrkesferdigheter - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.8.2020

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.5.2020 og kunngjort i EU-tidende 17.8.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: endringsbestemmelser om reprosessering av engangsutstyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.8.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Digitale tjenester i det indre marked - Omtale av kommisjonshøring publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.8.2020

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien - Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 17.8.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til transport av animalske produkter av landdyr - Kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 17.8.2020*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.8.2020*
Dyreavlsforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om standardskjema for avlssertifikater - EØS-notat offentliggjort 18.8.2020

Fôrvarer
Fornyet godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium ATCC 13870 og godkjenning av L-arginin produsert av C. glutamicium KCCM 80182 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 21.8.2020

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.8.2020*
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter - EØS-notat offentliggjort 18.8.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.8.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.8.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for myklobutanil, napropamid og sintofen - EØS-notat offentliggjort 18.8.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl. - EØS-notat offentliggjort 22.8.2020

MILJØ
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann - EØS-notat offentliggjort 20.8.2020
CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018 - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.8.2020*
Kvikksølvforordningen - Rapport om bruk av kvikksølv i tannfyllingsamalgam lagt fram av Kommisjonen 17.8.2020
LULUCF-forordningen om inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030: gjennomføringsbestemmelser om referansenivåer for skog i 2021-2025 - Kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 17.8.2020*
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om perfluoroktansulfonsyre og dens derivater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2020
Persistente organiske miljøgifter (POPs): endringsbestemmelser om dikofol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2020

STATISTIKK
Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.8.2020

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT

TRANSPORT
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.2.2020 og 11.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 17.8.2020
Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser for første fellesprosjekt - Kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 17.8.2020*
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien - EØS-notat offentliggjort 20.8.2020
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.8.2020
Flypassasjerforordningen - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.4.2020 og 6.5.2020 og kunngjort i EU-tidende 17.8.2020