Europalov - uke 35/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 352009 - Europalov - uke 35/2009

UKE 35/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.-30. august 2009


TEKNISK MERKNAD
Enkelte abonnenter har den siste tiden mottatt to forsendelser av hvert nyhetsbrev. Det arbeides med å identifisere og rette opp feilen. I mellomtiden ber vi om forståelse for bryderiet dette innebærer for noen av dere hvis det skulle fortsette.

MEST LEST SISTE UKE
1. Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
2. Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
3. Tjenestedirektivet
4. Lokomotivførerdirektivet til Stortinget
5. EUs energimarkedspakke på EØS-bordet
6. Nytt direktiv for typegodkjenning for kjøretøyer
7. Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
8. Fornybar energidirektivet: økt bruk av fornybar energi
9. Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
10. Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)

• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Næringsmidler + veterinære saker = mattrygghet - Nyhetsoppslag 30.8.2009
Danske "EØS-notater" på Europlov - Nyhetsoppslag 29.8.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 28.8.2009

HELSE
Priotiterte grupper for vaksinering mot A(H1N1)-influensa - Uttalelse lagt fram av EUs helsesikkerhetskomite og varslingsnettverk 25.8.2009

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter - Godkjent av Norge 27.8.2009 for innlemmelse i Schengen-samarbeidet

KATASTROFEBEREDSKAP OG SIKKERHET
° Handlingsplan om bioberedskap innen det kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære området (CBRN) - Dansk departementsvurdering ("Grundnotat") offentliggjort 26.8.2009

KULTUR, MEDIA OG OPPHAVSRETT
Videreutviklingen av Europeana: Europas digitale kulturbibliotek - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.8.2009
Mediekunnskap i en digital verden - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.8.2009

MATTRYGGHET
° Import og transitt av kjøtt fra visse dyr, inkludert harer og kaniner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.8.2009
Import fra Brasil og Mauritius av levende dyr, sæd, egg og embryo fra hestefamilien - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.8.2009
Beskyttelse mot vektorangrep og krav til overvåkingsprogrammer for blåtunge - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.8.2009

NÆRINGSPOLITIKK
° Tjenestedirektivet - Høring om norsk forskrift igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 27.8.2009

TRANSPORT
Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 26.8.2009
Førerkortdirektivet (fra 2013): bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 26.8.2009
° Lys og lyssignaler på motorsykler (konsolidering) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 25.8.2009
° Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.8.2009