Europalov - uke 35/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 35/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.8.-3.9.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

FINANSIELLE TJENESTER
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 28.8.2017*

INDRE MARKED OG EØS
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2018 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.8.2017*

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 12.6.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kontroll med erverv og besittelse av våpen - Samtykkeproposisjon og lovproposisjon fremmet av regjeringen 1.9.2017*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 30.6.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP) - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.9.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017

Fôrvarer
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 30.8.2017
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.8.2017*

Næringsmidler
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen - EØS-notat offentliggjort 31.8.2017

MILJØ
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 28.8.2017
Emballasjedirektivet - Norsk forskrift kunngjort 28.8.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.8.2017
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.8.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4 - EØS-notat offentliggjort 31.8.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8 - EØS-notat offentliggjort 31.8.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - EØS-notat offentliggjort 31.8.2017
Avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13 - EØS-notat offentliggjort 31.8.2017

Plantevernmidler
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.8.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2017