Europalov - uke 35/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 35/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.8.-30.8.2020

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Vikarbyrådirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020
Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.8.2020

ENERGI
EU-handlingsplan for utvikling av havenergi - Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 27.8.2020.
Europakommisjonen la i 2014 fram en handlingsplan for utviklingen av havenergi, som bølge- og tidevannskraft (ikke offshore vindkraft). I mai 2020 publiserte Kommisjonen et veikart for evaluering av utviklingen i perioden 2014-2020. Gjennom en høring høsten 2020 ønsker Kommisjonen innspill til den planlagte evalueringen av EUs politikk på havenergiområdet.

EU-strategi for energisystemintegrasjon - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.8.2020
EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.8.2020
Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Årsrapport for 2018 lagt fram av Kommisjonen 25.8.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.8.2020

FORBRUKERVERN
Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.8.2020
Forbrukerkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Anmodningger om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.4., 5.5. og 29.5.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020

IMMATERIALRETT
Varemerkedirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.5.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020.
Norsk Lovtidend kunngjorde 12. juni 2020 endringer til varemerkeloven og tolloven som gjennomfører EUs nye varmerkedirketiv. Direktivet reviderer og moderniserer et tidligere regelverk og hadde gjennomføringsfrist 1. januar 2019 for EUs medlemsland. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Direktivet harmoniserer nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det mer likt regelverket som gjelder for EU-varemerker.

INDRE MARKED OG EØS
Endringer ved utløpet av Storbritannias overgangsperiode med EU - Svensk departementsnotat offentliggjort 27.8.2020

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: utfyllende bestemmelser om maksimalpriser i EØS-området for terminering i mobil- og fasttelefonnettet - Delegert kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 25.8.2020*

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 24.8.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelseforordningen: endringer til ufyllende bestemmelser om husdyr og rugerier - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.8.2020*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.8.2020*

Næringsmidler
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra tredjeland i etterkant av atomkraftulykken i Tsjernobyl - Norsk forskrift kunngjort 26.8.2020

MILJØ
Felles metode for dokumentasjon av miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter - Høring igangsatt av Kommisjonen 27.8.2020.*
Kommisjonen vedtok i 2013 en rekommandasjon om bruk av felles metoder for å måle og formidle miljømessig fotavtrykk av livsløpet til produkter og virksomheter. Metodene er imidlertid frivillige og bedrifter kan benytte andre metoder. Metodene er heller ikke tilstrekkelig tilpasset andre initiativ for miljømessig fotavtrykk, som EUs miljømerke, fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), direktivet om handel med CO2-kvoter (ETS) og EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer. I juli 2020 la Kommisjonen fram et veikart for eventuelle nye tiltak som kan sikre bruk av harmoniserte metoder på området. Høsten 2020 gjennomfører Kommisjonen en åpen høring om initativet.

Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.8.2020*
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler i overstemmelse med NEDC-krav - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.8.2020*
Godkjenning av en dynamofunksjon som benyttes i 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.8.2020*
Bærekraftig drivstoff til luftfart - EØS-notat offentliggjort 28.8.2020

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020

TRANSPORT
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 28.8.2020.
Reformen av regelverket for tungtransport, inkludert kjøre- og hviletid, kontroll, adgang til kabotasje i godstransport og regler for utsending av arbeidstakere til et annet land enn der de hører hjemme, ble vedtatt og publisert i EU-tidende i juli 2020. De tre rettsaktene det gjelder er en del av Kommisjonens veipakke som ble lagt fram i 2017. Konkret dreier det seg om adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport (dette faktaarket), krav til håndhevelse og detaljerte bestemmelser for utsending av sjåfører, og bestemmelser om kjøretid, pauser og hvileperioder og lokalisering ved hjelp av fartsskrivere.

Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.8.2020
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.8.2020
Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr - EØS-notat offentliggjort 29.8.2020
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien - Norsk forskrift kunngjort 27.8.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.8.2020
Flypassasjerforordningen - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.4., 10.6., 15.6., 18.6. og 30.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020