Europalov - uke 36/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 36/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.8.-6.9.2020

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Energimerkeforordningen - Norsk ikrafttredelse kunngjort 31.8.2020.
Norsk Lovtidend kunngjorde 31. august 2020 vedtak om ikrafttredelse av endringene til energiloven som gjennomfører EUs reviderte forordning for energimerking i norsk rett. Endringsloven trer i kraft 1. oktober 2020. Forordningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier.

EU-strategi om hydrogen for et klimanøytralt Europa - Dansk departementsnotat offentliggjort 3.9.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020 - EØS-notat offentliggjort 1.9.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020*
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020*
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.9.2020*

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2020

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen (revisjon) - Høring igangsatt av Kommisjonen 4.9.2020*

HELSE
Helseberedskap på kort sikt mot covid-19-utbrudd - Svensk departementsnotat offentliggjort 1.9.2020

IMMATERIALRETT
Opphavsrettsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.9.2020

INDRE MARKED OG EØS
EU-handlingsplan om forsyningssikkerhet for kritiske råstoffer - Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 3.9.2020*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Roamingforordningen: Internasjonal gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2020
Rammedirektivet for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 3.9.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
EU-henstilling om koordinerte reisestriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien - Forslag til rådsrekommandasjon med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 4.9.2020*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 59 (konkurranse: offentlige foretak) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.9.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for fiskesykdommer: status for visse sykdommer i Åland i Finland, Estland, Kroatia og Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 2.9.2020
Import av kjæledyrfôr fra Georgia - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020

Fôrvarer
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon - EØS-notat offentliggjort 31.82020
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 3.8.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020
Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 31.8.2020

Næringsmidler
Åpenhetsforordningen om risikovurdering og bærekraft i matvarekjeden - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020.
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Den nye forordningen, som skal anvendes fra 27. mars 2021, er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-åandemien - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 4.9.2020*
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endring og rettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020*
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for titandioksid (E 171) - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - EØS-notat offentliggjort 2.9.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorpyrifos og klorpyrifosmetyl - EØS-notat offentliggjort 2.9.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Unionslisten over ny mat: endringer - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020

MILJØ
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 31.8.2020
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data - EØS-notat offentliggjort 1.9.2020
Avfallstransportforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2020
Avfallsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2020
Emballasjedirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 5.9.2020*
Kjemikalieregelverket REACH: forbud mot blyhagl i og rundt våtmarksområder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.9.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser: endringsbestemmelser om skreddersydde malinger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.8.2020*
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjonskrav knyttet til helsemessige nødsituasjoner - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.8.2020*
Persistente organiske miljøgifter: ytterligere endringsbestemmelser om perfluorooktansyre, salter av disse og beslektede forbindelser - Delegert kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 1.9.2020.*
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorofenol, inkludert salter og estere - Delegert kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 1.9.2020*

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger - Kommisjonsforordning under forberedelse lagt ut på høring av Kommisjonen 3.9.2020*
Avslag på fornyet godkjenning av fenamifos som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.9.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Godkjenning av basisstoffet kumelk i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for tre stammer av Phlebiopsis gigantea som aktive stoffer med lav risiko i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Godkjenning av jernpyrofosfat som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 3.9.2020

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.9.2020*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3 - EØS-notat offentliggjort 2.9.2020

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.9.2020

TRANSPORT
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner - EØS-notat offentliggjort 1.9.2020
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.9.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 2.9.2020
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - Debattinnlegg av samferdselsminister Hareide 31.8.2020
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: erklæring fra ytere av oppstillingsplasstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.8.2020
Flypassasjerforordningen - Fortolkningsdommer med pressemelding avsagt av EU-domstolen 3.9.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien - Veikart for planlagt delegert forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 31.8.2020*