Europalov - uke 37/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 372009 - Europalov - uke 37/2009

UKE 37/2009
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.-13.9.2009


GENERELT
EU-komiteer med norsk deltakelse - Nyhetsoppslag 13.9.2009

MEST LEST SISTE UKE
1. Tjenestedirektivet
2. Følg innføringen av nye EU-bestemmelser
3. Statistisk årbok for europeisk forskning, teknologi og innovasjon 2009
4. Maskindirektivet
5. Lokomotivførerdirektivet til Stortinget
6. Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
7. Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
8. Danske "EØS-notater" på Europlov
9. Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon
10. Utfasing av tradisjonelle lyspærer

• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Direktiv om likebehandling til EØS-komiteen - Nyhetsoppslag 13.9.2009

ENERGI
° Utfasing av tradisjonelle lyspærer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.9.2009
° Mal for nasjonale handlingsplaner for fornybar energi - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 10.9.2009
° Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass - Norsk forskrift kunngjort 8.9.2009
° Angivelse av energiforbruk for energirelaterte produkter gjennom merking og produktinformasjon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2009

FINANSIELLE TJENESTER
Gjennomføringen av betalingsområdet for euroen i 2009-2012 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.9.2009

FORBRUKERVERN
Direktiv om likebehandling til EØS-komiteen - Nyhetsoppslag 13.9.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Statistisk årbok for europeisk forskning, teknologi og innovasjon 2009 - Rapport lagt fram av Eurostat 8.9.2009
° EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 8.9.2009

JUSTISSSAKER, INKLUDERT OPPHAVSRETT
Håndhevelse av EU-regelverket om immaterielle rettigheter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.9.2009
Felles europeisk tvisteløsningssystem i patentsaker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2009
Strafferettslige tiltak for håndhevelse av immaterielle rettigheter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.9.2009

MATTRYGGHET
° Aromastoffer som brukes i eller på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.9.2009
Maskimalgrenseverdier for rester av visse planevernmidler i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.9.2009
° Utbrudd av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz i Tyskland - Norsk forskrift kunngjort 11.9.2009
° Forordning om animalske biprodukter - Rådets 1. gangsbehandling 7.9.2009 (endelig vedtak)

MILJØ
EU-innspill om internasjonal klimafinansiering foran København-konferansen - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.9.2009
° Revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Dansk departementsvurdering ("grundnotat") offentliggjort 9.9.2009

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: WAS 39 og IFRS 7 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.9.2009

STATISTIKK
Kvalitetssikring av EU-statistikker og -rapporter om utenlandske datterselskaper - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.9.2009
Statistisk årbok for europeisk forskning, teknologi og innovasjon 2009 - Rapport lagt fram av Eurostat 8.9.2009

TRANSPORT
Om implementeringen av direktivene om sikkerhet og interoperabilitet i jernbanenettet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.9.2009
° Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester - Rådets 1. gangsbehandling 7.9.2009 (endelig vedtak)
° Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - Rådets 1. gangsbehandling 7.9.2009 (endelig vedtak)