Europalov - uke 37/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 37/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.9-17.9.2017

REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 13.9.2017
Svangerskapsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2017
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 13.9.2017

ENERGI
Forsyningssikkerhet for naturgass - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.9.2017 (enighet med Rådet)

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.9.2017
Europeiske venturkapitalfond og fond med samfunnsnyttige formål: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.9.2017 (enighet med Rådet)
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om godkjenning av sentrale motparter (CCPer) - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.9.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom om det tidligere legedirektivet lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.9.2017
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.9.2017*

HANDELSFORENKLINGER
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.9.2017*

INDRE MARKED OG EØS
EUs "State of the Union" 2017 - Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 13.9.2017. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 14.9.2017*
- Vi bør sørge for at EUs regler om arbeidsmobilitet overvåkes og håndheves på en rettferdig, enkel og effektiv måte av en europeisk tilsyns- og håndhevelsesinstans. Det mener presidenten for Europakommisjonen, som 13. september la fram sin årlige statusrapport om Unionen tilstand. - Det er absurd å ha et banktilsyn til å kontrollere bankstandarder, men ingen felles myndighet for å sikre rettferdighet på arbeidsmarkedet. Vi vil opprette en, slo president Jean-Claude Juncker fast i sin tale i Europaparlamentet.
Kommisjonspresidenten vil også ha et EU-byrå for cybersikkerhet, og et konkret forslag til dette ble presentert samme dag. Han tok ellers til orde for sterkere samhold og solidaritet blant medlemslandene, inkludert respekt for EU-domstolens avgjørelser, og la et klart press på land som ennå ikke har innført av euroen.
Internasjonalt bør EU styrke handelssamarbeidet med andre land gjennom nye handelsavtaler, i første omgang Australia og New Zealand, hvor forslag til å åpne forhandlinger nå foreligger. Men samtidig advarte Juncker mot naivitet på handelsområdet. For å beskytte EUs strategiske interesser vil Kommisjonen derfor foreslå at det opprettes en "screening" av andre lands investeringer i EU på områder som havner, energi-infrastruktur og forsvarsteknologi, et utspill mange mener spesielt retter seg mot kinesiske bedriftsovertakelser.
Juncker talte ellers varmt om utsiktene for både for en forsvarsunion og en sosial union, men understreket at det ikke var Kommisjonens mål ta nye initiativer på alle mulig felt. Tvert imot, antallet regelverksforslag har gått ned de siste årene, hevdet Juncker, som opplyste at han vil opprette en "task force" som spesielt skal se etter om det er ting som i fremtiden med fordel kan gjøres på nasjonalt eller regionalt nivå enn av EU.
Sist, men ikke minst, oppfordret han til en sammenslåing av stillingene som president for Kommisjonen og Rådet, samtidig som vedkommende velges og ikke utpekes, slik praksis har vært hittil for de to presidentstillingene.

EU-strategi for europeisk industri - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.9.2017 (enighet med Rådet)
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - Rapport om evaluering av ENISA lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Meddelelse om gjennomføring av direktivet lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017*
Rammeverk for fri flyt av ikke-persondata - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.9.2017*

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.9.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.9.2017
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.9.2017
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.9.2017

KULTUR OG MEDIER
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033 - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 15.9.2017
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.9.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 12.9.2017

Næringsmidler
Krav til innhold i søknader om ny mat - EØS-notat offentliggjort 13.9.2017*
Prosedyrer for ny mat-status - EØS-notat offentliggjort 13.9.2017*
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat - EØS-notat offentliggjort 15.9.2017*

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2017*
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2017*

MILJØ
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.9.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.9.2017. Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 13.9.2017
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 14.9.2017
Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.9.2017. Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 13.9.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.9.2017

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.9.2017*

STATISTIKK
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.9.2017 (enighet med Rådet)

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 13.9.2017

TRANSPORT
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.9.2017 (enighet med Rådet)
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 14.9.2017
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om droner - EØS-notat offentliggjort 16.9.2017*