Europalov - uke 37/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 37/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.9.-16.9.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Elektrisitetsdirektiv III - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.9.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter - Revidert forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.9.2018
Styrket tilsyn for bekjempelse av hvitvasking av penger - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018*
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.9.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.9.2018
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift fastsatt av Finansdepartementet 14.9.2018
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal - EØS-notat offentliggjort 15.9.2018
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet: utfyllende bestemmelser om avviklingsdisiplin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.9.2018
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.9.2018

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.9.2018
Forbrukerdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.9.2018
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.9.2018. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.9.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeisk solidaritetskorps - Europaparlamentets plenumsbehandling 11.9.2018 (enighet med Rådet)

HELSE
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.9.2018.
Europakommisjonen la 1. februar fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

INDRE MARKED OG EØS
EUs "State of the Union" 2018 - Tale av Europakommisjonens president i Europaparlamentet 12.9.2017. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 12.9.2018.*
I sin tale 12. september til Europaparlamentet om Unionens tilstand understreket Kommisjonens president Jean-Claude Juncker betydning av europeisk suverenitet. I alt 18 konkrete iniviativ ble lagt fram, knyttet til utenriks- og sikkerhetspolitikk, migrasjon og finansielle tjenester, men også om avskaffelse av sommertid (se egen sak)

Sommertidsdirektivet: oppheving - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018.*
Den siste obligatoriske omstilling til sommertid vil skje 31. mars 2019. Deretter kan landene selv bestemme om de vil ha fast sommertid eller tilbakestilling 31. oktober 2019 til fast vintertid. For å unngå fragmentering, skal landene likevel tilstrebe å harmonisere sine valg. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag, som nå foreligger. Forslaget baserer seg på en bred høring som viste stor oppslutning om avskaffelse av dagens sommertidsordning. Kommisjonen oppfordrer Rådet og Europaparlamentet til å behandle forslaget så raskt som mulig, med vedtak senest i april 2019. Norge, som er bundet av EUs sommertidsdirektiv, har hatt sommertid i flere perioder, men fast siden 1980.

Digital portal for informasjon om det indre marked - Europaparlamentets plenumsbehandling 13.9.2018 (enighet med Rådet)

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018*
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og tilsyn og rapportering - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.9.2018*
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.9.2018*
Onlineplattformer: regler for rimelig forretningspraksis - EØS-notat offentliggjort 11.9.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrett i det digitale indre marked - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 12.9.2018.
Europaparlamentet vedtok 12. september sin foreløpige holdning til nye EU-regler om digital opphavsrett med sikte på kommende forhandlinger med Rådet. EU-parlamen­tarikerne vil at store selskaper som Google og Facebook skal forhåndskontrollere innhold og samtidig øke betalingen til opphavere. Wikipedia og mindre nettsteder vil trolig ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer. Rådet vedtok i mai 2018 sin foreløpige holdning til Kommisjonens forslag. Representanter for de to institusjonene vil nå sammen med Kommisjonen forsøke å finne fram til et kompromiss med sikte på formelt vedtak.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018*
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018*
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018*
Europeisk system for grenseovervåking - EUROSUR - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - Gjennomføringsrapport for 2014-2016 lagt fram av Kommisjonen 14.9.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2018
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige - Norsk forskrift kunngjort 11.9.2018

Fôrvarer
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.9.2018

Næringsmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.9.2018

MILJØ
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.9.2018 (se HELSE over)
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer - EØS-notat offentliggjort 15.9.2018

TRANSPORT
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.9.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.9.2018
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer ved Storbritannias utmeldelse av EU - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.9.2018
Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2018