Europalov - uke 37/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 37/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.9.-15.9.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2019
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 11.9.2019*

FINANSIELLE TJENESTER
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.9.2019
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer - Dansk departementsnotat (samlenotat) offentliggjort 12.9.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 5.9.2019 og 11.9.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2019

HANDELSFORENKLINGER
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2019

HELSE
Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.9.2019*

IMMATERIALRETT
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.9.2019
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.9.2019
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2019
Opphavsrettsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2019. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen (GDPR) - Lovproposisjon fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13.9.2019.
EØS-komiteen vedtok 6. juli 2018 å innlemme personvernforordningen (GDPR) i EØS-avtalen. Vedtaket trådte i kraft to uker senere sammen med personopplysningsloven og forskrift om behandling av personopplysninger som gjennomfører forordningen i norsk rett, med unntak av kredittopplysningsspesifikke regler. Kommunal- og moderniseringsdepartementets fremmet 13. september 2019 en lovproposisjon om og hvordan behandling av opplysninger om fysiske og juridiske personer i kredittopplysningsvirksomhet bør reguleres med hjemmel i personvernforordningen og personopplysningsloven.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2019
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Import og transitt av fjørfe- og eggprodukter: endringsbestemmelser om Bosnia-Hercegovina, Israel og Nord-Makedonia og om standard helsesertifikat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.9.2019
Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia - Norsk forskrift kunngjort 9.9.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.9.2019

Fôrvarer
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019

Næringsmidler
Påstandsforordningen for matvarer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.9.2019

MILJØ
Begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-2) - Høring om erfaringer med direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.9.2019.
Det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det ble i 2011 utvidet til også å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr.

Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019

Plantevernmidler
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.9.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.9.2019

TRANSPORT
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.9.2019