Europalov - uke 37/2020

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 37/2020

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.9.-13.9.2020

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger - EØS-notat offentliggjort 8.9.2020
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2020
Arbeidstidsdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.5.2020 og 4.6.2020 kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020

ENERGI
EU-strategi for energisystemintegrasjon - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.9.2020
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Høring om forslag til endringer i energiloven igangsatt av Olje- og energidepartementet 7.9.2020

FINANSIELLE TJENESTER
Prospektforordningen for verdipapirer - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 29.7.2020 og kunngjort 8.9.2020.
Prospektforordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trådte hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter prospektdirektivet fra 2003. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 er erstattet med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Innlemming i EØS-avtalen krevde derfor Stortingets samtykke.

Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om visse tredjeland og betegnelse på erstatningsreferansverdier - Svensk departementsnotat offentliggjort 7.9.2020

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2020

IMMATERIALRETT
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.9.2020
Opphavsrettsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2020

INDRE MARKED OG EØS
Strategisk fremsynsrapport 2020 for EUs politikkutvikling - Rapport med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 9.9.2020*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Direktivet om elektronisk handel - Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2020
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.9.2020*
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2020

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen (GDPR) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.5.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.9.2020
Handlingsplan om ulovlig handel med skytevåpen 2020-2025 - Svensk departementsnotat offentliggjort 9.9.2020
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2021-2025 - Svensk departementsnotat offentliggjort 7.9.2020

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for offentlig støtte til rask utbygging av bredbåndsnett (2013) - Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 8.9.2020
EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.9.2020*
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.9.2020*
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting - Forslag til fortolkningsdom med pressemelding lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2020

Næringsmidler
Påstandsforordningen for matvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2020*
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.9.2020*

MILJØ
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon - Veikart for planlagt evaluering lagt ut på høring av Kommisjonen 7.9.2020
Avløpsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.9.2020
Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger - EØS-notat offentliggjort 10.9.2020
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2020

Plantevernmidler
Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.9.2020

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.9.2020

SELSKAPSRETT
Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2020

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.9.2020

TRANSPORT
MC-forordningen: endringsbestemmelser om visse kjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.9.2020*
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.9.2020
Førerkortdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endringsbestemmelser i forbindelse med togtunnelen under Den engelske kanal - EØS-notat offentliggjort 10.9.2020
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå - EØS-notat offentliggjort 12.9.2020
Sikkerhetsregler for droner: endringsbestemmelser om to nye klasser droner fra tredjeland - EØS-notat offentliggjort 12.9.2020