Europalov - uke 38/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 382012 - Europalov - uke 38/2012

UKE 38/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.09-23.09.2012


• nye saker
° endrede saker

ENERGI
° Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 18.9.2012 (frist 16.11.2012)
° Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 18.9.2012 (frist 16.11.2012)
° Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Europaparlamentets komiteinnstillling votert 18.9.2012

FINANSIELLE TJENESTER
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.9.2012
Omsetning av verdipapirer: informasjonsplikt ved "short selling" - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2012
Omsetning av verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2012

FORSKNING OG UTDANNING
EU-konsultasjon om offentlig-privat partnerskap for forskning om den bio-baserte industrielle matkjeden - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.9.2012 (frist 14.11.2012)
Språkundervisning i skolen: nøkkeldata for Europa 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.9.2012
° Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - Europaparlamentets komiteinnstilling votert 18.9.2012
° Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013) - Rapport om midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 19.9.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
VIS-forordningen om informasjonsutveksling for visum til kortvarig opphold: oppstart for Afghanistan, Bahrain, De forenede arabiske emirater, Irak, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og Yemen - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 22.9.2012

MATTRYGGHET
Veterinære saker
Mikrobiologiske kriterier for salmonella i griseskrotter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.9.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til høns, andre mindre fuglearter og svin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2012
° Godkjenning av L. brevis som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2012
° Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2012
° Godkjenning av urea som fôrtilsetning til drøvtyggere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2012
° Godkjenning av visse typer L. plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2012
° Godkjenning av et preparat av lanthanum-karbonat som fôrtilsetning til hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2012
° Godkjenning av en type 6-phytase som fôrtilsetning til visse fuglearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2012
Godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetning til slaktelam - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2012
Godkjenning av zink-klorid-hydroksid-monohydrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 17.9.2012

Næringsmidler
Honningdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 21.9.2012
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2012
Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer fra visse tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 21.9.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i alkoholfri vin - EØS-notat offentliggjort 20.9.2012
° Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland - EØS-notat offentliggjort 20.9.2012
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.9.2012
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for svinekjøtt m.m. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.9.2012

Veterinærmedisin
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet triclabendazol i matvarer - EØS-notat offentliggjort 20.9.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet closantel i matvarer - EØS-notat offentliggjort 20.9.2012
° Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 20.9.2012

MILJØ
° Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2012.
Norge utarbeidet i 2010 et forslag om å forby produksjon, import, omsetning og bruk av fem fenylkvikksølvforbindelser i hele EU/EØS. I Norge har bruk av de aktuelle kvikksølvforbindelsene vært forbudt siden 2008. Etter at det norske forslaget ble støttet av to vitenskapelige komiteer i det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA), utarbeidet Kommisjonen utkast til EU-forordning som innfører forbud mot de fem forbindelsene. Utkastet ble i desember 2011 sendt til den såkalte komitologikomiteen for uttalelse. Komiteen består av representanter for EUs medlemsland samt EFTA/EØS-landene (uten stemmerett). Komiteen støttet Norges og ECHAs syn, og etter klarering med Rådet og Europaparlamentet vedtok Kommisjonen forordningen 19. september 2012. Forordningen ble publisert i EU-tidende den påfølgende dag og innfører forbud mot de fem kvikksølvforbindelsene fra 10. oktober 2017.

° Gjenbruk av batterier og akumulatorer: bestemmelser om effektivitetsberegninger - EØS-notat offentliggjort 20.9.2012
EU-konsultasjon om grønne kriterier for offentlig innkjøp av infrastruktur for avløpsvann - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.9.2012 (frist 16.11.2012)
° Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av måleinstrumenter som inneholder kvikksølv - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2012
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 19.9.2012
° Biociddirektivet: inkludering av DDA-karbonat som aktivt stoff - EØS-notat offentliggjort 20.9.2012
° Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av bly til bruk i smykker, armbånd og hårspenner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for kadmium - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2012
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 18.9.2012

STATISTIKK
° Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.9.2012

TJENESTER
° Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Høring igangsatt av Nærings- og handelsdepartementet 18.9.2012 (frist 1.12.2012)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Direktiv om flyplassavgifter - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 19.9.2012.
EU vedtok i mars 2009 et nytt direktiv om lufthavnavgifter. EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. I EØS-notatet om direktivet skriver Samferdsels­departemtet at det for Norge er særlig viktig å kunne videreføre dagens system med bruk av lufthavnavgiftene som et politisk styringsinstrument for å opprettholde et tilfredsstillende flytilbud i distriktene. EFTAs overvåkingsorgan åpnet 19. september 2012 sak om manglende norsk gjennomføring av direktivet.

Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomiteen 14.9.2012
° Sikkerhetsmål for jernbanesystemet - EØS-notat offentliggjort 22.9.2012
° Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 22.9.2012