Europalov - uke 38/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 38/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.9.-23.9.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater - Høring om evaluering av beslutningen igangsatt av Kommisjonen 20.9.2018
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2018
Svangerskapsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2018
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2018
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen DATO og kunngjort i EU-tidende 9.7.2018

ENERGI
Tredje energimarkedspakke - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 20.9.2018.
Etter at Stortinget i mars godkjente innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen, har Olje- og energidepartementet nå igangsatt en høring om gjennomføring av pakken i norsk rett. EØS-innlemmelsen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.

Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.9.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Pengeoverføringsforordningen: opplysninger om betaleren ved overføring av penger - Norsk forskrift kunngjort 17.9.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk forskrift om personlige transaksjoner i forvaltningsselskap og verdipapirfond igangsatt av Finansdepartementet 21.9.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 21.9.2017*
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 20.9.2018

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2018
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 20.9.2018
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORSKNING OG UTDANNING
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet - EØS-notat offentliggjort 22.9.2018
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027) - Dansk departementsnotat offentliggjort 17.9.2018

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: korrigering av estisk språkversjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.9.2018
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse for sandwichpaneler med metallkledning for bruk i bærende konstruksjoner - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2018
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.9.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Veilendingsdokument (Q&A) lagt fram av Kommisjonen 20.9.2018.
Regelverket for fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted skal anvendes i EU-landene fra 3. desember 2018. For å sikre korrekt anvendelse av regelverket har Europakommisjonen utarbeidet en veiledning i form av spørsmål og svar. Forbudet mot geo-blokkering omfatter ikke varer beskyttet av opphavsretten, som e-bøker, spill, musikk og programvare. Dette unntaket vil imidlertid bli vurdert på nytt om to år.

Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 20.9.2018*
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2018.
EU har vedtatt å opprette av et system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forordningen må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap: revisjon - EØS-notat offentliggjort 17.9.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 17.9.2018
EØS-avtalen artikkel 63 (statsstøtte) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen DATO og kunngjort i EU-tidende 20.9.2018
Saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte: gjennomføringsbestemmelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.9.2018
Oppheving av utnevnelsen av et EU-referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 22.9.2018*
Import til konsum av muslinger og fiskevarer fra Peru og Myanmar - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2018*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Belgia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2018*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2018*
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2018*
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2018*
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2018*
Avslag på godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av riboflavin produsert av Bacillus subtilis - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.9.2018

Næringsmidler
Godkjenning av omsetning av myse-proteinisolat av storfemelk som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2018*
Godkjenning av omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2018*
Godkjenning av omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2018*
Godkjenning av omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2018*
Godkjenning av omsetning av pulver av tranebærekstrakt som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.9.2018*
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2018
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Hypred - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Biocider: godkjenning av jodprodukter av PT3-familien fra Ecolab - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP) - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Etter at Europaparlamentet i 2017 nedla veto mot et forslag til regelverk om kriterier for hormon­forstyrrende stoffer i plantevernmidler, utarbeidet Kommisjonen et revidert utkast til forordning. Den reviderte forordningen ble godkjent av ekspertkomiteen og vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Et flertall av parlamentsmedlemmene mente det opprinnelige forslaget ville bety at visse potensielt skadelige kjemikalier ikke ville bli identifisert som hormonforstyrrende.

Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 20.9.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av propineb som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avslag på fornyet godkjenning av Reynoutria sachalinensis-ekstrakt som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.9.2018
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2018

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

STATISTIKK
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europeiske arbeidskraftundersøkelse 2019: tekniske spesifikasjoner - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk om plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017 - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Pakkelevering over grensene: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.9.2018*

TRANSPORT
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.9.2018
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Veiinfrastrukturdirektivet: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.9.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 17.9.2018
Vognkortdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.9.2018
Felles europeisk jernbaneområde: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer og kriterier for test av økonomisk balanse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.9.2018*
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer - Høring om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 17.9.2018