Europalov - uke 38/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 38/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.9.-22.9.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.9.2019
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2019

ENERGI
Elektrisitetsdirektiv III - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.9.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilordning av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer til en objektiv skala - Norsk forskrift kunngjort 20.9.2019
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2019

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2019

HELSE
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.9.2019

IMMATERIALRETT
Varemerkedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.9.2019

INDRE MARKED OG EØS
Prioriteringer for det indre marked etter 2019 - EØS-EFTA-kommentar oversendt til EU-institusjonene 18.9.2019*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.9.2019
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Prosedyreforordningen for statsstøtte - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 16.9.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.9.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2019

Fôrvarer
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2019
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2019

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.9.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.9.2019

STATISTIKK
Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge. Beslutningen trer i kraft 1. november 2019.

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Høring om norsk gjennomføring lagt fram av Nærings- og fiskeridepartementet 19.9.2019.
EU-forordningen om fjerning av uberettiget geografisk blokkering ved e-handel trådte i kraft i EU-landene 3. desember 2018, men er fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen. NFD har nå sendt utkast til norsk gjennomføring av regelverket på høring. Høringen gjelder visse supplerende bestemmelser som må tas inn i nasjonal rett. Disse bestemmelsene knytter seg blant annet til valg av håndhevingsorgan, sanksjonsbestemmelser, utpeking av organ som skal gi bistand til forbrukere og unntak for gruppen av næringsdrivende som har begrenset omsetning.

EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2019

TRANSPORT
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.9.2019
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2019